Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Riepie ChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Riepie

Daennie tjaalegisnie maahtah lohkedh man åvteste riepien veelkes siejpie-gietjie. Soptsese lea gærjeste «Lohkede saemien» maam Knut Bergsland jïh Ella holm Bull tjaaleme. Jaepien 1993 gærja trygkesovvi.

Rødrev ligger på snø og slikker seg om munnen. Foto.

Riepie

Riepie lij ikth sualadamme naa jïjnjh bovtsh.

Doh jeatjah juvrh lin viehkiehtamme leekeme. Jïh dle krovhtem dle tseegkin.

Gosse dïhte bearkoe lij dle doelteme, dle dïhte riepie vaadtsa akten spoerjehke deavan nille jïh dle gylje:

«Dle maa manne vuajnam almetjh röövrigujmie jïh saejhtiejgujmie jis båetieh!»

Gaajhkh juvrh dan bïllijin, hajkelin varke edtjin tjïekedidh.

Njåemele jïh tjetskie hajkejin akten krovhten nualan tjïekedin. Numhtie dle tjïrrelgöötin dah altese bieljie-gietjieh. Jïh numhtie die leah dah tjeehpes daan biejjien aaj guktie åvtetje biejjieh.

Dïhte tjetskie dïhte golh båeltieji dam altese siejpie-gietjiem. Jïh numhtie die lea dïhte aaj tjeehpes.

Jïh dïhte riepie! Dïhte golh gaajhke bearkoem oktegh bårreli.

Baakoe

Saemien

Daaroen

sporjehke, spåavroeh

snau, uten vegetasjon

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale