Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Saemien soptsestimmievuekie

Saemieh fïerhten biejjien soptsestieh jïh iktegisth aaj soptsestamme maam dååjreme jïh mij heannadamme. Soptsesh vihkeles, dan åvteste dah mijjem faepieldieh jïh aaj histovrijem bigkieh. Mijjieh dovletji tïjji jïh saemien aerpievuekien bïjre åadtjobe lïeredh soptsesinie.

Lehkeden Buvriejaevresne. Guvvie.
Vælloe Buevriejaevresne.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale