1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Novellah jïh soptseshChevronRight
 4. Novellaj jïh soptsesi bïjreChevronRight
 5. Laavenjassh akten novelleseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh akten novellese

Daennie sæjrosne laavenjasse novellan bïjre Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh.

Bilde Forsamlingshus avholdsbevegelsen

Laavenjasse

Lohkh novellam Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh jïh vaestedh gyhtjelasside.

 • Mij lea novellan teema?
 • Novellan nomme lea "Mov aahkan gåetie jïjnjh tjïehtjelh". Maam datne vïenhth tjaelije sæjhta dejnie tihtelinie jiehtedh?
 • Guktie vuajnoe novellesne? Manne- jallh dïhte-hammosne? Man åvteste tjaelije daam hammoem veeljeme vïenhth?
 • Buerkesth åejvie-almetjidie.
 • Buerkesth boelhketjem, gusnie gïerege-mierie.
 • Buerkesth boelhketjem gusnie jarkelimmie-mierie.
 • Mejnie byjresinie heannadimmie heannede?
 • Buerkesth aktem boelhketjem gusnie tjoerh novellam toelhkestidh jïh linjaj gaskesne lohkedh.
 • Naan ierielimmie novellesne?
 • Tjaelieh åenehkslaakan dov mïelem novellan bïjre jïh buerkesth dov vuajnoem.

Læringsressurser

Novellaj jïh soptsesi bïjre