1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Baakoe-klaassi bïjreChevronRight
  6. Baakoe-klaassh: Maam datne lïereme?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Baakoe-klaassh: Maam datne lïereme?

Darjoeh laavenjasside dle vuajnah man jïjnjem baakoe-klaassi bïjre måjhtah.

Gaajhkh baakoe-klaassi nommh. Guvvie

Læringsressurser

Baakoe-klaassi bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter