1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Seerkeme-baakoehChevronRight
  6. Adjektijvh substantijvijste/taalijsteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Adjektijvh substantijvijste/taalijste

Daennie sæjrosne maahtah lïeredh guktie edtjh adjektijvh substantivjiste jïh taale-baakojste seerkedh. Vuartesjh goeride jïh darjoeh laavenjassh.

Adjektijvh mah substantijvijste seerkeme

Seerkeme-gietjieh

Seerkeme-adjektijvh

Maadth-baakoeh

Buerkiestimmieh

Attr. -hts, -apts

Pred. -hth, -htadtje, -apth

maanehts

maana

almetjem buerkeste guhte ij maanam utnieh

Attr. -jes, -js

Pred. -ije

moerijes, moerijs

moere

sijjiem/ dajvem buerkeste gusnie jïjnjh moerh

-buerie, -burrie

maanaburrie

maana

almetjem tjïelkeste man leah gellie maanah

-hke

saelhtehks,

saelhtehke

saelhtie

maam akt tjïelkeste man lea jïjnje saelhtie

-sadtje

plïeresadtje

plïere

akte mij lea seammaplïeres mubpine

-rge

tjalmerge

tjelmie

almetjem jallh juvrem tjïelkeste

mij joekoen hijven-laakan vuajna

-tje

daan beajjetje

biejjie

maam akt tjïelkeste mij daehtie biejjeste

-s

bïegkes

bïegke

gosse tjarke bïegkeminie

-ske

gïerkeske

gierkie

sijjiem/ dajvem buerkeste gusnie jïjnjh gierkieh

-htje

såålnehtje

suelnie

gosse giesege såålne

Adjektijvh mah taalebaakojste seerkeme

Seerkeme-gietjie

Seerkeme-adjektijve

Maadth-baakoe

Buerkiestimmie

-de

njealjede

njieljie

dah öörneme-taalh mah taale-baakojste seerkeme

Laavenjassh

Læringsressurser

Seerkeme-baakoeh