1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Gaaltiji bïjreChevronRight
  5. Gaaltije-laejhtemeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gaaltije-laejhteme

Datne maahtah dov gaaltijidie jaehkedh? Gosse edtjh gaaltijh nuhtjedh dellie vihkele gaaltijh vuarjasjidh. Datne gaaltije-laejhtemem nuhtjh gosse sïjhth vihtiestidh jis gaaltije hijven.


Mij gaaltije-laejhteme?

Datne maahtah dov gaaltijidie jaehkedh? Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, dellie tjoerh gaaltijidie vuarjasjidh. Datne gaaltije-laejhtemem nuhtjh gosse sïjhth vuarjasjidh jis gaaltije hijven.

Datne maahtah gaaltijh ovmessie sijjine ohtsedidh jïh jaahkods gaaltijh leah v.g. learoe-gærjah, leksikovnh, faage-leksikovnh jïh baakoe-gærjah, gïete-gærjah jïh artihkele-tjåanghkoeh, monografijh jïh faage-plaerieh, dotkeme-reektesh, byjjes tjaalegh, statistihkh, juridihken nedte-sæjroeh goh v.g. Lovdata.

Gaaltije-laejhteme vuesehte datne maahtah laejhtehks gaaltijidie årrodh mejtie nuhtjh. Datne maahtah v.g. tjaeledh: “Manne dan jïjnjh bïevnesh aamhtesen bïjre gaavneme. Gïerve munnjien sjïdti veeljedh mah gaaltijh vihkielommes. Manne leam tjaalegi luhpievoetem, mearelesvoetem jïh nænnoesvoetem vuarjasjamme.”

Raerieh guktie gaaltijh vuarjasjidh

Gosse edtjh gaaltijh nedtesne vuarjasjidh dellie vihkele datne daejtie tsiehkide goerehth:

  • Gie bïevnesem bæjhkoehtamme?
  • Mij nedte-sæjroej åssjele? Maahtah sæjroeh læjhtadidh guktie byögkeles nedte-sæjroeh, nedte-plaerieh, skuvlegærja-bertemi nedte-sæjroeh jïh NDLA.
  • Bïevnesh jallh tsevtseme? Ovmessie siebrieh jïh sïelth nedte-sæjroeh utnieh gusnie jïjnjh aevhkies bïevnesh. Joekoen vihkele datne bïevnesem daejstie sæjrojste vuarjesjh eannan dam nuhtjh. Mujhtieh vuarjasjidh mejtie siebrieh jallh sïelth sijhtieh mijjem bïevnedh, tsevtsedh jallh ajve beetnegh dïenesjidh.
  • Mujhtieh gaaltijem jeatjah gaaltiji vööste goerehtidh. Gie sæjroem tjaaleme? Goerehth tjaelijem (barkoe, kvalifikasjovnh).
  • Mujhtieh aaj goerehtidh gåessie gærja jallh nedte-sæjroe tjaaleme. Jis edtjh sjyöhtehke heannadimmiej bïjre tjaeledh, dellie tjoerh bïevnesh nedte-sæjrojste nuhtjedh mah daamhtah orrestamme.

Baakoe-buerkiestimmieh:

Mearelesvoete: gaaltije mij maam akt jeahta dov gyhtjelassi bïjre

Luhpievoete jïh nænnoesvoete: mij teekste/tjaalege, gie tjaaleme, gïese tjaaleme, man gaavhtan tjaelije daan bïjre tjaaleme, mij teeksten åssjele, gåessie teekstem tjaaleme.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

gaaltije-laejhteme

kildekritikk

luhpievoete

gyldighet

maerelesvoete

relevans

nænnoesvoete

holdbarhet

Læringsressurser

Gaaltiji bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter