1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Aalkoe-almetji gïeli bïjreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Aalkoe-almetji gïeli bïjre

Gïele lea vihkele aalkoe-almetji identiteetese, kultuvrese jïh siebriedahkese. Veartenen aalkoe-almetji gïelh leah håvhtadamme daan biejjien.

Gïele vihkele

Gïele lea joekoen vihkele aalkoe-almetji kultuvrese jïh siebriedahkese. Gïele almetjen identiteetem, jïjtje-domtesem jïh ektievoete-domtesem nænnoste jïh åålmeh-tjïertese ektede.

Veartanisnie jïjnjh vaenie-låhkoen aalkoe-almetji gïelh. Aalkoe-almetji gïeli jïjnjh baakoeh dovletje jieledi jïh jielede-dajvi bïjre. Stoere siebriedahke lea jïjnjem jeatjahtahteme dej minngemes jaepiej. Nimhtie aalkoe-almetji jieledh jïh kultuvrh aaj jïjnje jorkestovveminie, jïh nimhtie aaj gïeligujmie.

Aalkoe-almetji gïelh dejstie stuerebe ammes gïelijste tsavtsasovveme jïh gellene lehkesne dah gïelh håvhtadamme. Jis aalkoe-almetji gïelh nåhkieh dellie aaj jïjnjh veartenen almetji daajroem jïh maahtoem gaarvanieh eatnemen jïh jielede-vuekiej bïjre.

Gellie aalkoe-almetji gïelh leah UNESCO:n læstosne mij soptseste man håvhtadihks dah joekehts gïelh. Saemien gïelh aaj læstosne.

Læringsressurser

Aalkoe-almetji gïeli bïjre