Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Viertesth tjaalegem jïh filmemChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Viertesth tjaalegem jïh filmem

Daennie laavenjassesne edtjh aktem tjaalegem jïh filmem viertiestidh.

Baernie mij davhkesinie vuetjieminie. Guvvie.
Guvvie filmeste Ofelaš

Laavenjasse

Tjaelieh tjaalegem gusnie datne tjaalegem Tjuvrie jïh filmem Ofelaš viertesth.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale