Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. KronihkeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse datne daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie datne:

  • edtjh daejredh mij kronihke
  • kronihkh lohkeme
  • vaestiedassem kronihkese tjaaleme