Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Lohkije-tjaalege jïh ållermaehtemeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie liereme edtjh maehtedh:

  • lohkije-tjaalegem tjaeledh
  • gærja-ållermaehtemem tjaeledh
  • filme-ållermaehtemem tjaeledh