1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. RetorihkeChevronRight
  4. Retorihken bïjreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Retorihken bïjre

Fïerhten biejjien datne gyhtjelassh åadtjoeh mah krievieh datne tjoerh dov vuajnoem tjïelkestidh. Dellie tjoerh dov vuajnoem jeatjabidie buerkiestidh. Datne tjoerh buerkiestidh man åvteste dov lea reaktoe jallh man åvteste datne ussjedh guktie darjoeh.

Govlesadtememaalle. Guvvie.

Guktie dellie hijvenlaakan argumenteradidh?

Aarebi idtjin advokaath gååvnesh. Dellie almetjh jïjtjh tjoerin åeliedæjjine jallh joejtehtæjjine årrodh. Dah tjoerin jïjtjh sijjen saaki bïjre tjïelkestidh ussjedammes jïh eensilaakan. Baakoe retorihke lea “guktie jaehkiehtidh”. Håaloje tjuara eensilaakan teemam maehtedh jïh damtedh. Tjuara aaj daejredh gïese edtja soptsestidh. Dan mænngan vihkeles håalemem veele soejkesjidh juktie daajrah man bïjre edtjh soptsestidh, jïh guktie.

Golme boelhkh

Retorihke maehtebe golme boelhkide juekedh

  1. Retorihke åtnoe: dam maam manne tjaalam jeahtam jallh dam maam datne tjaalah jeahtah
  2. Retorihke teorije: learoe retorihken bïjre. Guktie mijjieh retorihkem nuhtjebe juktie jeatjabidie jaehkiehtidh
  3. Retorihke analyse: guktie dotkije retorihkem analyserede maam mijjieh nuhtjeme

Læringsressurser

Retorihken bïjre