1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Ektie-bïejeme tjaaleghChevronRight
 4. Ektie-bïejeme tjaalegi bïjreChevronRight
 5. Laavenjassh: Ektie-bïejeme tjaaleghChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Ektie-bïejeme tjaalegh

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrojde teemese Ektie-bïejeme tjaalegh.

1. laavenjasse

 1. Mij akte ektie-bïejeme tjaalege?
 2. Neebnh såemies ektie-bïejeme tjaalegh, jïh tjïelkesth mah soptsestimmie-vuekieh mah leah aktanamme daejnie tjaaleginie.
 3. Man åvteste nuhtjebe ektie-bïejeme tjaalegh?
 4. Maam guvvieh maehtieh goh tjaaleldh teekste ij maehtieh - jïh båastolen?
 5. Mah soptsestimmie-vuekieh jeenjemes mijjen domtesh gåaskoeh?

2. laavenjasse

Daesnie aktem ektie-bïejeme tjaalegem vuajnah maam dagke damtijh stoerre plakaatijste geajnoej mietie. Teekstesne akte stoerre fotografije, akte tjaaleldh guvvie jïh akte grafihkeles logo. Gïehtjh dejtie golme soptsestimmie-vuekide mejstie daate plakaate lea tjåanghkan bïejesovveme.

To personer som ligger ved siden av hverandre der den ene han hånda over den andre. Foto.
 1. Mij aajkoe daejnie plakaatine?
 2. Mij jeahtasåvva viehkine fotografijeste?
 3. Mij jeahtasåvva dan tjaaleldh teeksten tjïrrh?
 4. Mij jeahtasåvva logoen tjïrrh?
 5. Man åvteste vïenhth fotografije dan stoerre sijjiem åådtjeme? Akte vihties biehkie guvvesne aktem metaforiske lissie-ulmiem åådtje dïjren gaavhtan. Datne vueptiestamme mij lea? (Tipse: kråahpe-bielie)
 6. Maahtah naan jeatjah åssjelidie ussjedidh mejtie lij gåaradamme daam guvviem nuhtjedh?
 7. Mah jienebh soptsestimmie-vuekieh lih sïjhteme nuhtjedh lissine? Vedtieh vuesiehtimmieh.

3. laavenjasse

 1. Bietskedh guvvieh jïh bijjie-tjaalegh plaerijste jïh våhkoe-plaerijste, jallh jieniedehtieh guvvieh jïh bijjie-tjaalegh nedte-plaerijste. Darjoeh orre bijjie-tjaalegh guvvide mah jarkelieh maam almetjh guvviej bïjre vienhtieh.
 2. Darjoeh aktem åehpiedehtemem klaassese viehkine åehpiedehteme-dïrregistie gusnie dejtie ektie-bïejeme tjaalegidie vuesehth mejtie våaroeminie utnih, jïh doh orre ektie-bïejeme tjaalegidie mejtie dorjeme. Buerkesth guktie doh orre bijjie-tjaalegh viehkiehtieh aktem orre mïelem guvvide vedtedh.

4. laavenjasse

Darjoeh aktem digitaale soptsesem såemies guvviejgujmie datne gaske-viermesne gaavnh viehkine videostaeriedimmie-dïrregistie jallh åehpiedehteme-dïrregistie. Digitaale soptsese edtja nomme-sæjroem, tjåadtjoen guvvieh jïh tjoejem (musihke, duekie-tjoeje jallh effekte-tjoeje) utnedh.

 • Ussjedh veelelaakan guktie datne ektie-spïelem dej ovmessie soptsestimmie-vuekiej gaskem soptsesisnie sjugnedh.
 • Åehpiedehtieh soptsesem.
 • Mujhtieh gaaltijidie saarnodh mejtie nuhtjeme.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

ektie-bïejeme tjaalege

sammensatt tekst

båastolen

motsatt

aajkoe

hensikt

lissie-ulmie

tilleggsbetydning

dïjren gaavhtan

på grunn av budskap

bijjie-tjaalege

overskrift

åehpiedehteme

presentasjon

åehpiedehteme-dïrrege

presentasjonsverktøy

våarome

utgangspunkt

videostaeriedimmie-dïrrege

videoredigeringsverktøy

duekie-tjoeje

bakgrunnslyd

ektie-spïele

samspill

Læringsressurser

Ektie-bïejeme tjaalegi bïjre