1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Ektie-bïejeme tjaaleghChevronRight
  4. Ektie-bïejeme tjaalegi bïjreChevronRight
  5. Boblah jïh effekte-tjoejhChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Boblah jïh effekte-tjoejh

Bobla-hammoe lissie-bïevnesh vadta gosse guvvie-raajroem lohkh. Tjoeje-bielie seerijinie sïejhmemes goh boblah båata. Bobla-hammoe vuesehte mejtie tjoeje tjarke jallh viesjehts, faahketji jallh guhkiem ryöhkoe. Dïhte aaj vuesehte gubpede tjoeje jallh gïele båata, jïh magkeres såarhts tjoeje lea.

Effekte-tjoeje

Effekte-tjoeje lea tjoeje mij lissine båata dïsse mïsse jeahtasåvva. Effekte-tjoejh pråvhka maaje guvvien sïjse guvviedidh goh jïjtsh grafihkeles biehkieh mah akte bielie guvveste sjidtieh.

Effektlyd av uvær. Illustrasjon.

Læringsressurser

Ektie-bïejeme tjaalegi bïjre