Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  4. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  5. Digkiedimmie-lahteseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Digkiedimmie-lahtese

Digkiedimmie-lahtese akte åenehks argumentereles tjaalege. Mijjieh digkiedimmie-lahtesisnie mijjen vuajnoej mietie argumenteradibie juktie lohkije edtja gïelehtovvedh. Digkiedimmie-lahtesh ovmessie meedijinie gååvnesieh vuesiehtimmien gaavhtan plaerine, våhkoe-plaerine jïh nedte-sæjrojne.

Person som skriver på laptop. Foto.

Vuesiehtimmie

Daan biejjien jïjnjh noerh skuvlen baalte berkieh, vuesiehtimmien gaavhtan skuvle-tïjjen mænngan, hïeljine jallh giesegi. Dah gaajhke såarhts barkoeh darjoeh - maanah suvhtieh, barkeminie bensijne-stasjovnine, beapmoe- jïh vaarjoe-bovrine jallh dagke skïemtje-hïejmine.

Naemhtie Sööfe dan bïjre tjaaleme:

Jïjtje aaj barkoem åtnam skuvlen baalte jïh dejnie hijvenlaakan tråjjedem. Mov vuajnoen mietie gujht jïjnjh hijven aevhkieh dagkeres lissie-barkoem utnedh. Uvtemes dle beetnegh dïenesjh guktie maahtah såemies aath åestedh mej mietie heeledh. Joekoen hijven slyöhpedh fïerhten aejkien eejhtegidie gihtjedh beetnegi mietie.

Guktie digkiedimmie-lahtesem tjaeledh?

Gosse edtjh digkiedimmie-lahtesem tjaeledh dellie hijven vïjhteboelhke-vuekiem nuhtjedh. Voestegh aalkoem tjaalah gusnie soptsesh ånnetji man bïjre ussjedamme tjaeledh. Dellie åejvie-boelhkem tjaalah gusnie edtjh golme argumenth utnedh. Minngemes dellie galhkuvem tjaalah. Galhkuvisnie konklusjovnem jallh åenehks iktiedimmiem tjaalegistie tjaalah.

Gosse edtjh digkiedimmie-lahtesem tjaeledh dellie hijven maallen mietie tjaeldh. Diedtieh jïh lohkh digkiedimmie-lahtesem Barkedh skuvlen bealese? Jaavoe gæjhtoe! Daam digkiedimmie-lahtesem hijven maalline nuhtjedh gosse edtjh tjaeledh.

Læringsressurser

Aamhtese-tjaalegh