Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. LyrihkeChevronRight
  4. Lyrihken bïjreChevronRight
  5. DikthChevronRight
  6. Mijjen jielemhChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Mijjen jielemh

Paulus Utsi lea daam diktem tjaaleme jïh Lena Kappfjell lea diktem åarjel-saemien gïelese jarkoestamme.

Laategh lopmesne. Guvvie.

Mijjen jielemh

Mijjen jielemh
Leah goh laategh
Veelkes guevtielisnie
Mah gåaltosne dåalmeduvvieh joe
Gååkseden

Læringsressurser

Dikth