Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Eufemisme jïh dysfemismeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Eufemisme jïh dysfemisme

Eufemismem jïh dysfemismem maehtebe gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjedh dovne gosse soptsestibie jïh tjaelebe. Gosse ibie maam akt halke jiehtieh dellie eufemismem nuhtjebe. Dysfemisme dellie mijjieh dïebles baakoeh nuhtjebe.

Aarpijen baarhkohkh jïh voedtegh. Guvvie.

Eufemisme

Jis ibie maam akt halke jiehtieh dellie eufemismem nuhtjebe. Maehtebe eufemismem nuhtjedh gosse jaememen, dåaroen jïh skïemtjelassi bïjre soptsestibie. Daaroen gïelesne joekoen sïejhme eufemismem nuhtjedh, men mijjieh aaj maehtebe eufemismem nuhtjedh gosse saemiestibie jallh tjaelebe.

Vuesiehtimmieh:

Gosse gie akt sealadamme dellie maehtebe jiehtedh:

  • dïhte jåhtajamme
  • "hïegke tsepkiehti"[1]
  • “ij leah gujht vielie veasoeminie” [2]

Åarjel-saemieh aaj sjeavehts gïelem utnieh. Båeries vuekien mietie gosse gie akt edtji dïjredidh gie akt sealadamme, dellie marngoeh gaptine jïh tjohpine veedtsi. Dellie gaajhkesh deejrin mejnie dïjrine bööti. Vuekien mietie aarpije maahta marngoeh tjohpine jïh/jallh åemie geellen voedtegh nuhtjedh mij vuesehte dïhte aarpije.

Dysfemisme

Gosse mijjieh gïeleviehkie-dïrregem dysfemisme nuhtjebe dellie mijjieh dïebles baakoeh nuhtjebe gosse tjaelieminie. Dysfemismh maehtieh naan aejkien luste årrodh.

Vuesiehtimmieh:

Daan biejjien mijjieh baakoem negere voerkesjibie goh akte dysfemisme, jïh ibie dam baakoem nuhtjh. Baakoeh lapp jïh finn aaj dysfemisme, jïh ibie mijjieh saemieh iktegisth daejtie baakojde lyjhkh.

Dysfemismh maehtieh eufemismh sjïdtedh – jïh båastoeh-laakan.

Ov-neebneme sijjie

Onne-gåetie mearoe-gaedtesne. Guvvie.

Baakoe toalett lea akte baakoe mij åvtesne lij akte tjaebpies baakoe Nöörjesne, jïh daelie sïejhme daam baakoem nuhtjedh. USA:sne eah almetjh tuhtjh baakoe toilet room tjaebpie, daelie dah aalkeme baakoem restroom nuhtjedh.

Mijjieh baakoeh nuhtjebe goh onne-gåetie jallh ohtje-gåetie. Aarebi jeehtimh bajhke-gåetiem, movreh-gåetiem jallh boetskes-gåetiem. Daelie ibie daejtie baakojde provhkh juktie daah baakoeh eah leah vielie tjaebpie.

Maam datne jeahtah?
onne-gåetiem?
ohtje-gåetiem?
baajhke-gåetiem?
boetskes-gåetiem?
movreh-gåetiem?

  1. 1«Åarjelsaemien - daaroen baakoegærja». Bergsland, Knut Magga, Laila Mattsson. 1993.
  2. 2«Naestie tjoevkesne». Sijti Jargne. 1995.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh