1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. SjangerhChevronRight
 4. Mij akte sjangere?ChevronRight
 5. Vielie laavenjassh ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Vielie laavenjassh

Daennie sæjrosne vielie laavenjassh teemese Sjangerh.

Rïevhkehth tsiegle. Guvvie.

1. laavenjasse

a. Mah leah seammalaakan gaajhkine aamhtese-tjaaleginie?

b. Aamhtese-tjaalege jïh aamhtese-prosa eah leah seammalaakan. Buerkesth joekehtsem.

c. Neebnh 3 vihkeles væhtah mah vuesiehtieh tjaalege lea:

 • funksjovneles aamhtese-prosa
 • lidteræære aamhtese-prosa

Neebnh aaj mah sjangerh leah funksjovneles aamhtese-prosa jïh mah leah lidteræære aamhtese-prosa.

2. laavenjasse

 1. Tjiehpies-lidteratuvre lea hæhtadamme. Man åvteste ibie mijjieh mah lohkeminie, ussjedibie ij sisvege leah saatnan?
 2. Neebnh man åvteste tjiehpies-lidteratuvrem lohkebe.
 3. Mijjieh maehtebe tjiehpies-lidteratuvrem golmine dåehkine juekedh. Guktie dej nommh jïh man åvteste naemhtie juekebe?

3. laavenjasse

Maam sjangere-nomme soptseste? Sjangere-nomme vuesehte magkerh sjïere væhtah akte tjaalege åtna, vuesiehtimmien gaavhtan hammoe, ulmie, teema, seedtije, dåastoje, medijume, jallh tsiehkie.

Vuartesjh læstoem gusnie ovmessie dikth. Buerkesth sjangere-nommide.

Vuesiehtimmien gaavhtan: Sjangere-nomme maana-dikte soptseste gïese dikte tjaaleme.

 1. maana-dikte
 2. heartoehtæjja-dikte
 3. gæmhpoe-dikte
 4. gieriesvoete-dikte
 5. våhkoeplaerie-dikte
 6. provre-dikte
 7. geerve-dikte
 8. juelkietjengkere-dikte
 9. earoehtimmie-dikte
 10. lustes-dikte

4. laavenjasse

Maam sjangere-nomme soptseste? Daah sjangere-nommh vuelielisnie leah tjåanghkan-bïejeme jiehtegh.

 • Buerkesth maam sjangere-nommh soptsestieh.
 • Buerkesth jïjtjedh baakoejgujmie mij sjïere sjangerinie.
 1. tjåanghkoe-referaate
 2. kreeke-heamture
 3. pååjke-gærja
 4. historihke romaane
 5. provre-håaleme
 6. aassjoe-bïevnese
 7. aajmoe-rapporte/aajmoe-reektehts
 8. jus-lohkehtimmie
 9. nuhtije-bïhkedimmie
 10. tellefovne-soptsestimmie
 11. våhkoe-plaerie

Læringsressurser

Mij akte sjangere?