1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SjangerhChevronRight
  4. Mij akte sjangere?ChevronRight
  5. Sjangere-pleentemeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sjangere-pleenteme

Gosse mijjieh tjaelebe dellie maehtebe sjangerh pleentedh, daam vuekiem gåhtjobe sjangere-pleenteminie. Men tjoerebe mujhtedh jis ibie sjangere-njoelkedassi mietie tjaelieh dellie ij lohkije daarpesjh tjaalegem guarkedh.

Nïejte golteleminie. Guvvie.
Nïejte musihkem golteleminie plaereste Š nr. 84/2016

Sjangere-njoelkedassh jïh sjangere-maahtoe

Sjangere-njoelkedassh jïh sjangere-maahtoe mijjem viehkiehtieh tjaalegem verkebe guarkedh jïh aajkoen mietie toelhkestidh. Gosse mijjieh tjaalegem lohkebe jallh govlebe gusnie sjangerh pleenteme, dellie mijjieh maehtebe læjhkan dam guarkedh. Mijjese aelhkebe sjangerh damtijidh dan gaavhtan mijjieh aarebistie gellie sjangerh damtebe.

Tjaalege jïh guvvie

guvvie. Baakoeh mah måaladamme.

Daennie guvvesne tjiehpiehtæjjah göökte sjangerh pleenteme. Dah guvvieh måaladamme, men aaj baakoeh tjaaleme. Gosse naemhtie dorje dellie vuartasjæjjaj domtesh voerkelieh.

Sjangere-tsööpkeme

Naan aejkien nåake gåarede gosse ibie sjangere-njoelkedassi mietie tjaelieh. Akte lohkije nov gujht daajra guktie akte sjangere. Jis ibie sjangere-njoelkedassi mietie tjaelieh dellie kaanne lohkije ij daejrieh guktie edtja tjaalegem guarkedh. Dellie maehtebe lohkijem gïepedehtedh, jïh dellie lohkije ij kanne guarkah maam mijjieh tjaaleme jallh ij mijjem jaehkieh gænnah.

Sjangere mijjem viehkehte tjaalegem bigkedh. Jis datne edtjh barkoem syökedh, dellie tjoerh barkoe-ohtsemem tjaeledh. Dellie ih maehtieh persovneles prieviem tjaeledh. Dïhte guhte dov barkoe-ohtsemem åådtje, gujht veanhtede datne ohtsemem tjaalah sjangeren njoelkedassi mietie.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

sjangere-tsööpkeme

sjangerbrudd

ohtseme

søknad

Læringsressurser

Mij akte sjangere?