Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. SkogbrukChevronRight
 5. Biologisk mangfold i skogenChevronRight
 6. Miljøhensyn og bærekraft i skogbruketChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Miljøhensyn og bærekraft i skogbruket

Bærekraftig drift vil si at vi møter og oppfyller dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner. Det betyr at vi alltid må vurdere hvilke konsekvenser vår aktivitet i skogen har på lang sikt.

I skogbruket innebærer dette at vi må sørge for at skogen får gode vekstbetingelser der vi tar ut tømmer. Det biologiske mangfoldet må bevares. Vi må også ta vare på skogens rekreasjonsverdier og den verdien naturmiljøet har for allmennheten.

Miljøstandarder i skogbruket

Skogbrukets miljøstandard stiller krav til hvordan arbeidet i skogen skal utføres, for at det skal være bærekraftig. Standarden inneholder 25 kravpunkt. Du finner en oversikt på Levende skog.

Eksempel på kravpunkt:

 • Avfallshåndtering
  Skogen skal ikke være en søppelplass. Søppel og kasserte ting skal ikke etterlates der. Vi skal i minst mulig grad forurense med olje og diesel.
 • Transport i terrenget
  Skogsmaskinføreren må ha kunnskap om bæreevne, og bruke øynene slik at han eller hun skader terrenget minst mulig.
 • Kulturminner
  Bildet viser en gammel gruvevei fra ca. 1540. Etter standarden er det ikke lov å bruke den som kjøreveg med tunge maskiner. Den skal heller ikke fylles igjen med kvist og kvas.
 • Gamle trær og død ved
  Skogeieren skal sette igjen gamle trær ved hogst. Kravet er ett tre per dekar.

Sertifiseringsordning i skogbruket

Sertifiseringsordninga ble innført i 2000 og skal dokumentere at alt er i orden. Arbeidet utføres av et eksternt organ, for eksempel Det norske Veritas, som skriver ut miljøsertifikat.

Den som er sertifisert, får et sertifikatet som synlig bevis på at hun eller han har lov til å gjøre jobben. Sertifikatet gjelder i fem år om gangen.

Det er svært få enkeltskogeiere som er miljøsertifisert. De fleste er gruppesertifisert gjennom skogeierandelslaget sitt. Dersom noen gang på gang bryter regelverket, kan andelslaget miste sertifikatet. Konsekvensen blir da at de ikke kan omsette tømmer.

Det er derfor viktig at kjørereglene følges i alle ledd.

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter