1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. SkogbrukChevronRight
  5. Skogbruk – næring, yrke og utdanningChevronRight
  6. BioenergiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bioenergi

Bioenergi finnes i ulike former: ved, pellets, flis, halm, torv, gjødsel, planteoljer og biogass fra gjødsel. Bioenergi er fornybar energi.

Den første energikilden menneskene tok i bruk, var trolig trevirke, som de brente for å lage mat og produsere varme. Ved er fortsatt en viktig varmekilde for mange, men i de seinere åra har flis og pellets blitt stadig mer aktuelt. Det er mer energieffektivt å brenne flis og pellets enn å brenne ved. Kvist, greiner og annet skogsavfall blir brukt til produksjonen av flis og pellets.

Skog er en fornybar ressurs med forholdsvis kort omløpstid. Derfor kan skogen bli en viktig energikilde i framtida, slik den har vært fra tidenes morgen.

Bioenergi og klimagasser

Energien i ved kommer fra sola. Gjennom fotosyntesen lagrer treet energi i veden. Når vi brenner veden, frigjøres energien og blir til varme. Forbrenningen frigjør også karbondioksid, CO2. Når nye trær vokser, tar de opp CO2 fra lufta, og det dannes ny ved. Hvis det er balanse mellom avvirkning av skog og tilvekst av ny skog, er CO2-mengden i lufta stabil. Vi sier at bioenergi er klimanøytral.

Du kan lese mer om dette på naturfagsidene: Biomasse som energikilde.

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning