1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Agronom – husdyrproduksjonChevronRight
  5. SauChevronRight
  6. Sau: reproduksjon og avlChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sau: reproduksjon og avl

Både paring og fødsel foregår som oftest mens sauene er innendørs. Søyene viser brunst og er paringsvillige seint på høsten, i november eller desember. Søyene er drektige i 150 dager eller snaut det. Vi planlegger paringa slik at lamminga skjer om lag tre uker før sauene kan slippes på beite.

Det er selvsagt ikke lett å vite i november når våren kommer året etter, men vanligvis går det ganske bra å treffe tidspunkta for paring, fødsel og beiteslipp. Avlsarbeidet med sau er ofte organisert i såkalte værringer, der flere saueholdere bruker de beste værene systematisk.

Inseminering

For å forebygge spredning av sjukdom hos sau er det de seinere åra innført restriksjoner på transport av avlsdyr. Dette har gjort at kunstig inseminering er blitt mer utbredt, på tross av at det ikke er like lett å få kunstig inseminering til å fungere hos sau som det er hos storfe.

Fôring når søyene er drektige

Mot slutten av drektighetstida er det anbefalt å gruppere søyene etter alder og antall foster. Da kan fôringa i best mulig grad tilpasses næringsbehovet. Særlig er drektige åringer krevende, siden de både skal ha næring til foster og nye lam, samtidig som de har behov for næring til egen tilvekst. Det kan diskuteres om lamma bør bedekkes i det første leveåret sitt, men av hensyn til lønnsomhet og produktivitet blir dette vanligvis anbefalt.

Diskuter

  • Nevn viktige argumenter for og imot å bedekke lam første høsten de lever.

Læringsressurser

Sau