Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. AkvakulturChevronRight
  5. Helse og miljø i oppdrettsnæringaChevronRight
  6. Vannkvalitet og vannbehandlingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vannkvalitet og vannbehandling

Å behandle vannet vil si å endre innholdet av ulike stoffer i vannet. På ulike måter kan vi styre temperaturen, oksygeninnholdet, saltinnholdet og pH-verdien i lukka anlegg. I åpne anlegg kan vi ikke styre verdiene på den måten, men må velge lokalitet ut fra hva vi vet om vannkvaliteten på stedet.

Selv om vannet kommer fra en god kilde, er det ofte nødvendig å regulere noen parametre. Abiotiske faktorer som temperatur, oksygen og pH må overvåkes og justeres til optimale verdier.

Oksygen og andre gasser

Som alle dyr må fisken ha oksygen for å holde stoffskiftet i gang. Oksygengassen – O2 – må være oppløst i vannet for at fisken skal klare å ta den opp gjennom gjellene.

Det er mange ting som påvirker oksygenmengden i vannet. Først og fremst forbruker både fisk og andre dyr oksygen, slik at mengden går ned. Planter og plankton produserer oksygen om dagen, men om natta forbruker de oksygen akkurat som dyra.

Når vi transporterer vann i rør, blir vannet utsatt for trykkforandring som påvirker gassinnholdet i vannet. Det gjør også temperaturen, så når vi varmer opp vann, blir det mindre gasser.

Vannkvaliteten i sjøanlegget

I et sjøanlegg har vi ikke samme mulighet til å styre vannkvaliteten som i et landanlegg. For å sikre gode forhold for fisken i sjøanlegget må vi først og fremst velge lokaliteter der vi vet det er god gjennomstrømning av friskt, rent sjøvann. Den lange kysten med reint, friskt vann er en av suksessfaktorene for norsk oppdrettsnæring.

Et annet viktig tiltak for å sikre vannkvaliteten er å holde nøtene reine og fri for groer. Vannlevende organismer som alger og blåskjell trenger et underlag å sette seg fast på, og nøter passer dem godt. Men dersom nøtene tettes av groer, blir vannstrømmen hindret.

Også på sjøanlegget er det viktig å overvåke ulike miljøparametre. Hvis temperaturen blir for høy, kan det bli lite oksygen. I perioder kan det være mye alger i vannet som irriterer fisken. Da kan det være nødvendig å stoppe fôringa.

Vannhenter. Foto
Feltarbeid

Ta en tur på stranda og gjør deg kjent med biotiske og abiotiske miljøfaktorer i sjøen. Her finner du en beskrivelse av utstyr og aktiviteter: Vannkvalitet

Med en vannhenter kan du ta vannprøver fra ulike dyp.

Læringsressurser

Helse og miljø i oppdrettsnæringa