1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fartøy og redskap i fiskerinæringaChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fartøy og redskap i fiskerinæringa

Fiskeredskaper og fartøy er tilpasset fiske etter ulike arter og i ulike farvann. Mens mindre fartøy fangster langs kysten, har større havgående fartøy store deler av verden som fiskeplass. Fiske og fangst er regulert for å ta vare på fiskebestandene.

Dette emnet handler om de ulike fiskeriene. Redskapene fungerer etter ulike prinsipper. Noen er aktive og oppsøker fisken, mens andre er passive og lokker fisken til seg. Noen redskaper fanger fisk og dyr som er knyttet til havbunnen, mens andre redskaper fanger fisk som lever i de frie vannmassene.

Fiskefartøy kan være rigget for ulike fiskerier. Båten må ha maskineri og utstyr som er tilpasset den typen redskap man bruker. Båten må også ha utstyr for å håndtere fangsten når den kommer om bord, slik at kvaliteten blir sikret. Fartøy som opererer i fjernere farvann og ikke får levert fangsten etter hvert, har fabrikk for innfrysing om bord.

Læringsressurser

Fartøy og redskap i fiskerinæringa