Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Etikk og personvernChevronRight
 5. Personvern på skolenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personvern på skolen

Hva er personvern? Personvern handler om retten til å ha sitt eget privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en demokratisk rettsstat. Her setter vi søkelyset på kontroll og overvåking på skolen.

Øye som overvåker databrukere

Hva mener vi med personvern?

Personvern handler om retten til å ha privatlivet i fred. Det er viktig at personopplysninger som gjelder en selv, ikke kommer på avveier eller blir misbrukt.

Kameraovervåking

Det er vanlig å skille mellom personvern og vern om personopplysninger.

Personvern dreier seg om å beskytte retten til å ha mulighet for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.

Vern om personopplysninger gjelder regler for behandling av personlige opplysninger, for eksempel

 • etnisk bakgrunn
 • politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • helseforhold
 • seksuelle forhold
 • medlemskap i fagforeninger

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven står sentralt i personvernet. Den har til formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Unge bruker flere elektroniske kommunikasjonsformer, for eksempel SMS/MMS, Facebook, «chatting», Snapchat, YouTube o.a. Det er viktig å kjenne til rettigheter og plikter på nettet.

Brukere av Facebook må undertegne en erklæring som blant annet tar for seg personvern og beskyttelse av andres rettigheter. Erklæringen er basert på Facebooks prinsipper.

Vær forsiktig med å legge ut detaljerte profiler og opplysninger om deg selv og andre. Det kan få uheldige konsekvenser seinere i livet.

Skoleungdom har rett til privatliv

I visse situasjoner trenger barn og ungdom støtte fra andre for å kunne ivareta rettighetene sine. Foreldre og lærere skal handle til de unges beste.

En offentlig personvernkommisjon leverte i 2009 utredningen NOU 2009: 1. Den inneholder et eget kapittel om personvern for barn og unge.

Personvern i skolen handler blant annet om

 • kameraovervåking i skolegården
 • pc-overvåking
 • urinprøver for å teste rusmisbruk
 • innsyn i unges skolehverdag
 • bruk av digitale læringsplattformer med elektronisk registrering av resultater, fravær o.l.

Barn og unge har krav på personvern på skolen på samme måte som voksne har krav på personvern på arbeidsplassen. Elevene undertegner en pc-avtale der det står at alt som blir lagret på pc-er, er skolens eiendom. Det vil si at skolen – om nødvendig – kan få tilgang til elevens dokumenter. Flere skoler i Oslo har fått tillatelse til videoovervåking for å kunne avsløre hærverk.

Men kameraovervåking, overvåking av elevenes pc-bruk og andre former for kontroll kan være problematisk i et demokrati.

Personvernkommisjonen foreslo en rekke tiltak for å trygge barn og unges rettssikkerhet og personvern:

Personvern for barn og unge forslag til tiltak.

Læringsressurser

Etikk og personvern