1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Ergonomiske prinsipperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ergonomiske prinsipper

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.

Om ergonomi

Ergonomi kan forenklet beskrives som et kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt, og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

Om helsekonsekvenser

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet at en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne andelen er.

Helseplager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning.

Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.

God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for de som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at sykefravær og eventuelt uførhet kan unngås.

Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager?

Arbeidsgiveren din har ansvar for å legge arbeidet til rette slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager.

Du som framtidig arbeidstaker bør være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene, og må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd. Vi har alle ulike grenser for hva som er tungt arbeid og ikke.

Ønsker du å fordype deg i mer fagstoff om ergonomi?

Ergonomiportalen er et nettsted som viser ulike yrker og ergonomi. Her finner du råd, veiledninger og anbefalte hjelpemidler til noen av yrkene du kan jobbe i på yrkesfag.

Temaside om ergonomi fra Arbeidstilsynet.

Oppsummeringsspørsmål til temaet ergonomi

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen for faget ditt inneholder temaet ergonomi?
  2. Diskuter med sidemannen hva dette kompetansemålet innebærer at du skal lære?
  3. Hvilke utfordringer tror du at du møter på i ditt yrkesvalg når det gjelder tunge løft og arbeidssituasjoner?
  4. Hva kan du selv gjøre framover for å forebygge belastningsskader i ditt yrke?

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter