Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen KK2?

På eksamensdagen er det mange faktorer som spiller inn – både nerver og tidspress. Da er det godt å ha forberedt seg ved å øve på eksamensgjennomføringen, slik at du slipper å bruke tid på å orientere deg om hvordan det gjøres.
Kvinne ser opp og tenker. En mengde tegn og figurer svever over hodet hennes. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva skal jeg bruke forberedelsesdagen til?

Hvis du blir trukket ut til å ha skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 2 (KK2), får du en forberedelsesdag på skolen. En faglærer kan gi deg veiledning, men ikke undervisning. På denne dagen får dere utdelt tekster som tar for seg et overordnet tema, og disse tekstene har to funksjoner:

 1. De gir deg kunnskap om et tema som eksamensoppgavene vil handle om.

 2. Noen av dem skal være direkte grunnlag for eksamensoppgavene.

Bruk forberedelsesdagen til å bli godt kjent med disse tekstene, slik at du slipper å bruke tid på selve eksamensdagen til å lese gjennom dem.

Eksempeloppgave fra Udir

I denne eksempeloppgaven fra Udir kan du studere tekstene som ligger i forberedelsedelen:

Utdanningsdirektoratet (2023). Eksempeloppgaver i kommunikasjon og kultur 2 . SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2 – Kandidat – Udir.no (krever passordet)

Hvordan jobbe med tekstene i forberedelsedelen?

Her får du noen tips:

 • Les eller se igjennom hver enkelt tekst. Skriv deretter et kort sammendrag av innholdet, og hva du mener er hovedtemaet teksten tar opp.

 • Skriv ut tekster som egner seg til det og bruk penn til å streke under viktige ord og formuleringer.

 • Noter begreper fra faget som du mener kan belyse teksten på en god måte.

 • Diskuter med noen, eller reflekter alene, over likheter og forskjeller mellom tekstene når det gjelder tema, perspektiver, avsender, mottaker, form, innhold, kontekst, visuelle elementer og språk.

Prøv ut forskjellige innfallsvinkler til tekstene

En viktig kompetanse i KK2 er å velge selv hvilke teorier og begreper du skal bruke for å drøfte og reflektere over innholdet i ulike tekster. Derfor kan det være nyttig å prøve ut ulike innfallsvinkler til tekstene på forhånd.

Under finner du en oversikt over artikler med viktige teorier og analyseverktøy i faget. Vurder hvilke av disse ulike tilnærmingene som kan passe til å analysere og kommentere hver enkelt av tekstene i forberedelsedelen:

Studer også gjerne veiledningen "Hvordan velge teori og metode i arbeidet med tekster?"

Plukk fagbegreper

Du kan også plukke fagbegreper på tvers av teorier og analyseverktøy, og i artikkelen "Øv på begreper om tekst, kultur og kommunikasjon" finner du de fleste av begrepene fra oversikten over.

Bla deg gjennom begrepskortene og prøv å bruke begrepene til å beskrive ulike sider ved tekstene. Ved å gjøre dette opplever du kanskje at ulike begreper lar deg "gripe" tekstene på mange forskjellige måter.

Etter gjennomgangen av begrepskortene er det lurt å notere ned de begrepene du synes kan belyse ulike sider ved tekstene i forberedelsedelen på en interessant måte.

Øv på å sammenlikne

I eksempeloppgave 3 fra Udir blir du bedt om å sammenlikne tekster. I en sammenlikning skal du se etter likheter og forskjeller, og du må velge hvilke sider av tekstene du skal se på. Det kan være nyttig å sammenlikne både tema, kontekst, ideologi og perspektiver, språk, sjanger, avsendere og mottakere og estetisk uttrykk. Les mer om hvordan du kan gå fram for å sammenlikne tekster i artikkelen "Gjør en sammenlignende analyse av selvvalgt tekstutvalg".

Hvordan blir eksamensoppgavene?

I kommunikasjon og kultur 2 får du tre oppgaver du skal besvare. De to første oppgavene er korte, rundt 250 ord, mens den siste er en lengre skriveoppgave. Oppgave 3 vektes mest, 50 %, mens de andre to vektes 25 % hver.

Udir har lagt ut eksempeloppgaver på eksamen etter den nye læreplanen i KK2. Disse oppgavene skal gi deg en idé om hva slags type oppgaver som kommer på eksamen. I eksempelsettet er oppgavene slik:

Oppgave 1:

Oppgaven tar utgangspunkt i en av tekstene fra forberedelsedelen – et Instagram-innlegg fra kontoen "Janthomasofficial" og ber deg om å vurdere hvor godt de visuelle og verbale elementene formidler budskapet til mottakerne.

Oppgave 2:

Oppgaven tar utgangspunkt i en annen av tekstene fra forberedelsedelen – en annonse fra Forsvaret – og ber deg om å gjøre rede for hvordan du kan bruke begreper fra litteraturteori til å si noe om hvordan tilhørighet uttrykkes i teksten. Her skal du altså ikke gjøre en analyse, men vise at du kan gjøre rede for innholdet i ulike teorier og begreper, og at du mestrer det å bruke disse til ulike formål.

Oppgave 3:

Oppgaven tar utgangspunkt i en ukjent tekst – en tale av Erna Solberg – og ber deg om å sammenlikne den med en av tekstene fra forberedelsedelen. Deretter skal du skrive en lengre tekst, der du sammenlikner og tolker "hvordan tekstene kan bidra til å skape, bevare eller utfordre mottakernes virkelighetsforståelse".

Hjelpemidler og kilder

Selve eksamen er nå heldigital. Den foregår inne i Udir sitt nye eksamenssystem, der du blir guidet gjennom eksamen steg for steg. På selve eksamensdagen har du fem timer på deg til å skrive og levere inn svar på de tre oppgavene i eksamenssettet.

I januar 2023 ble det avgjort at elever ikke får tilgang til internet under eksamen i KK2. Årsaken er de nye verktøyene som bruker kunstig intelligens og kan generere ganske gode eksamenssvar. Du får likevel tilgang til et begrenset utvalg nettressurser. Studer sidene "Nettressurser til eksamen" på Vigo IKS.

Du kan også bruke kilder som du har lastet ned lokalt på maskinen din. Disse må du oppgi. Du må gi denne informasjonen om kildene dine:

 • navn på forfatter(e)

 • tittel på teksten

 • adressen til nettbaserte kilder

 • datoen du lastet kildene ned

Oppsummert

 • Jobb grundig med tekstene på forberedelsesdagen.

 • Ta med notater med et sammendrag av hver tekst og tankene dine om tematikken i teksten.

 • Noter ned hvilke teorier og begreper som kan passe til å analysere og kommentere tekstene.

 • Last ned kilder du tror du kan få bruk for, slik at du har tilgang til dem også uten nett.

Relatert innhold

I kommunikasjon og kultur 2 kan du bli trukke ut til skriftleg sentralgitt eksamen eller munnleg lokalgitt eksamen.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 25.01.2023

Læringsressurser

Bruke kilder, teori og metode