Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laboratorieøvelse 2 med vannbasert borevæske

Denne øvelsen handler om å endre vekten i slammet ved hjelp av barytt.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Forsker holder en slamprøve. Foto.

Oppdraget

Formålet med denne øvelsen er todelt.

Det skal beregnes hvor mye barytt som må tilsettes slam for å øke vekten til et gitt nivå.

Deretter skal slammets egenvekt og reologi etter vektjusteringen testes.

HMS

Bruk av hansker, briller og laboratoriefrakk anbefales. Ingen spising på laboratoriet. Gjør deg kjent med aktuelle HMS-datablad.

Formler til vektjustering av slam

Formlene for reologi finner du i Laboratorieøvelse 1 .

Formelen for å finne nødvendig masse (barytt)

mA = massen av stoffet som skal tilsettes

mA=Vslam·d2- d1dA-d2·dA


Vslam = volumet av det opprinnelige slammet
d2 = den nye densiteten (økt densitet) i slammet
d1 = den opprinnelige densiteten i slammet
dA = densiteten av det tilsatte stoffet

Formelen for å finne nødvendig volum (barytt)

VBarytt = Volumet av barytt som skal tilsettes

VBarytt=mBaryttρBarytt

mBarytt = massen av barytten som skal tilsettes

ρ = densiteten av barytten som skal tilsettes (4,2 kg/l)

API filtertapstest

Avlest verdi etter 7,5 minutter skal multipliseres med 2 for å få verdien for 30 minutters test.

Testing av baseslam

Baseslammet er blandet på forhånd for å spare tid. Det brukes baseslam med samme egenskap som i øvelse 1.
Dersom øvelsen gjøres samme dag eller med samme batch baseslam, kan informasjon om egenvekt og viskositet overføres direkte som utgangspunkt for øvelsen.

Bruke barytt for å justere slamdensitet

Lag en tabell med følgende testpunkter og test slammet du har fått utdelt.

Slamdensitet, SG

Avlesning v/600 rpm

Avlesning v/300 rpm

Plastisk viskositet

Flytegrense FG

Tilsynelatende viskositet TV

Geléstyrke (lbs/100ft²) 10 sek

Geléstyrke (lbs/100ft²) 10 min

ml filtrat 7 ½ min

beregn ml filtrat 30 min

pH i filtrat

filterkaketykkelse mm

konsistens filterkake
(porøs – myk / fast – hard)

1 – Utgangspunktet

For å kunne justere slammet må vi først kjenne til eksisterende status.

Sjekk slammet i henholdt til tabellen, noter resultatet.

Til rapporten:

Sett inn dataene fra testene.

2 – Veie opp slam

Når vi skal øke slamvekten må vi beregne hvor mye barytt som skal tilsettes det volumet vi har med eksisterende slam.

Regn ut hvor mye barytt (gram) som må tilsettes for at slamdensiteten i baseslammet skal bli 1,25 kg/l. Bruk densitet 4,2 kg/l for barytt og regn ut for det volumet slam du har.

Tilsett beregnet baryttmengde forsiktig under miksing og utfør testene i henhold til tabellen.

Følg med på turtallet.

Til rapporten:

Sett inn dataene fra testene.

Forklar hvilken effekt barytt har på slam (densitet, viskositet, pH, filtrat, filterkake) og hvilke konsekvenser dette kan ha for boreoperasjonen (drøfting).

3 – Redusere densitet

I noen tilfeller skal slammets densitet justeres ned. Da tilsettes en lettere væske.

Regn ut hvor mye vann (densitet 1,0 kg/l) som må tilsettes for å redusere slamdensiteten til 1,20 kg/l. Bland inn beregnet vannmengde forsiktig og utfør testene i tabellen.

Følg med på turtallet.

Til rapporten:

Sett inn dataene fra testene.

Forklar hva som har skjedd med slammets egenskaper.
Hvordan vil dette kunne virke på borehastigheten, hullrensingen og slamrensingen (drøfting)?

4 – Labrapport

Rapporten skal beskrive slammets egenskaper i de ulike tilstandene, besvare spørsmålene til forsøkene og forklare hvilke konsekvenser endringene i slammet kan forårsake i boringen.

Husk å beskrive HMS, arbeidsverktøy og arbeidsteknikkene du har brukt.

Rapporten skal være på minst to sider inkludert tabellen. Ta gjerne bilder i labøvelsene til illustrasjon av rapporten din.

Sist oppdatert 18.07.2017
Tekst: Sissel Paaske og Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS) (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs