Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon

Å kunne kommunisere med folk er den viktigste ferdigheten i yrket som helsefagarbeider. Som helsefagarbeider kommer du til å kommunisere med både brukere, pårørende og andre fagpersoner.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Din måte å kommunisere på kan få fram ulike følelser hos mottakeren. Det du sier, og det du signaliserer gjennom kroppsspråket ditt, kan ha stor betydning blant annet for mottakerens selvfølelse, trygghet og velvære.

Derfor må du som helsefagarbeider være bevisst på måten du kommuniserer på, slik at den andre opplever trygghet og tillit til deg.

Tverrfaglig samarbeid

I ditt yrke vil du samarbeide med andre fagpersoner som har tilknytning til brukeren. I et slikt tverrfaglig samarbeid er det nødvendig å kommunisere for å få fram brukerens interesser og behov. Med utgangspunkt i de vurderingene dere gjør som fagpersoner, og i samråd med brukeren, vil dere komme fram til tiltak som på best mulig måte ivaretar ham eller henne.

Hvordan fremme trygghet og tillit gjennom kommunikasjon?

Gode kunnskaper og ferdigheter gjør deg trygg når du skal utføre oppgavene dine, og kroppsspråket ditt forteller brukeren umiddelbart om du kan det du gjør. Når du er trygg, får brukeren tillit til deg. Derfor er det viktig at du alltid tilstreber å tilegne deg ny kunnskap og oppøve ferdigheter du er usikker på.

Som helsefagarbeider vil du møte mange ulike mennesker. Noen brukere er det lett å komme godt overens med, mens det er andre du kanskje kan ha lite til overs for. Holdningene dine vil skinne igjennom all kommunikasjon, ikke minst gjennom kroppsspråket. Derfor må du være bevisst på dette i møte med brukeren.

Som profesjonell yrkesutøver er det viktig at du legger til side personlige oppfatninger og viser respekt for alle typer mennesker. Brukeren skal møtes som et likeverdig menneske.

Kommunikasjon er en ferdighet som må oppøves. Du må føle deg fram ved å observere tilbakemeldingene fra brukeren.

I møte med ulike brukere og i ulike situasjoner vil du mange ganger oppleve at kommunikasjon kan være både utfordrende og vanskelig. Heldigvis lærer du med erfaring, og erfaringene dine vil hjelpe deg i lignende situasjoner seinere.

Utfordringer til deg

Oppgaver til komminikasjon
  1. Ordet kommunikasjon kommer fra latin og betyr «å gjøre felles». Diskuter i grupper på tre hva det er vi kan gjøre felles gjennom kommunikasjon. Finn eksempler!
  2. Hvorfor er det å kunne kommunisere en viktig ferdighet i jobben som helsefagarbeider?
  3. Hvem kommuniserer en helsefagarbeider med i jobben sin?
  4. Hvorfor kan din måte å kommunisere på, få fram ulike følelser hos mottakeren?
  5. Hva får din måte å kommunisere på, betydning for hos den du kommuniserer med?
  6. Hvorfor skal du som helsefagarbeider kommunisere med andre fagpersoner?
  7. Diskuter gruppevis på hvilken måte en helsefagarbeider kan fremme trygghet og tillit. Legg det etterpå fram i klassen, og bruk gjerne rollespill for å vise eksempel.
  8. Hvorfor er det viktig å legge bort personlige oppfatninger og vise respekt for alle typer mennesker i jobben som helsefagarbeider?
  9. Er evnen til god kommunikasjon medfødt? Diskuter dette i klassen.
  10. Hvilken kunnskap er viktig å ha i bunnen når du skal kommunisere med ulike bruker- og pasientgrupper? Diskuter med en medelev før dere samtaler om dette i klassen.
Sist oppdatert 15.06.2017
Tekst: Lene Fossbråten, Marit Smith Sørhøy og Wenche Heir (CC BY-SA)

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon