Hopp til innhold

Fagartikkel

Helsepersonelloven

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter. Den skal også sørge for god kvalitet og forsvarlighet av tjenestene. Tillit til helsepersonell er en sentral del av helsepersonelloven.

LK20
Sykepleier på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo. Foto.

Lovens formål og virkeområde

Alle lover har et formål og et virkeområdet. Det betyr at loven skal forklare hva som er viktig i loven, og hvem den gjelder for. I helsepersonelloven står det at pasienter skal oppleve sikkerhet, kvalitet og tillit til helsepersonell. Det betyr at når man er pasient, skal man vite at de som er ansatt, har godkjent utdannelse og følger regelverket.

Loven gjelder for helsepersonell og virksomheter

Med helsepersonell menes de som har autorisasjon som for eksempel helsefagarbeider, sykepleier og lege, eller ansatte i apotek eller studenter og elever innenfor helsefaglige opplæring. Når du er ute i praksis i skolesammenheng, gjelder loven for deg.

For å få autorisasjon eller lisens til å kalle deg helsepersonell må du søke om dette etter at du er ferdig med en høyere utdanning eller har tatt en fagprøve. Du søker fylkesmannen i fylket du bor i, om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen innebærer at du søker om tillatelse til å utøve yrket du har utdannet deg til. En autorisasjon er en godkjenning som viser at du har den faglige og formelle kompetansen innenfor ulike titler.

Alle virksomheter skal organiseres slik at helsepersonellet skal være i stand til å overholde pliktene sine. Det vil si at pasienter og brukere skal være trygge der de oppholder seg.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Som helsepersonell har du taushetsplikt når det gjelder opplysninger om pasienter og brukere som ikke skal gis videre. Alle skal føle seg trygge på at det du vet, ikke kommer videre så fremt det ikke er nødvendig informasjon på arbeidsstedet.

Opplysningsplikt innebærer å gi opplysninger videre til for eksempel nødetater, barnevern eller fastlege hvis du har fått opplysninger som gjør at det kan være fare for liv og helse. Da har du plikt til å melde fra.

Dokumentasjonsplikt

Den som yter helsehjelp, skal dokumentere dette i en journal. Journalen skal føres og oppbevares slik regelverket tilsier der du er ansatt. Det er vanligvis et digitalt journalsystem som man skal logge seg på. Journalen skal være lett å forstå for andre som leser denne, samt for pasienten selv og pårørende ved behov. Den skal føres etter god yrkesskikk og skal inneholde relevante opplysninger om pasienten og helsehjelpen som gis.

Plikten gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller veiledning fra annet helsepersonell.

Kilde

Helsepersonelloven. (1999). Lov om helsepersonell m.v. LOV-1999-07-02-64. Lovdata. https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64

Sist oppdatert 04.11.2020
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Regelverk og faglig forsvarlighet