Hopp til innhold

Fagstoff

Formering hos alger, moser og karsporeplanter

Alger, moser og karsporeplanter kan formere seg både kjønnet og ukjønnet. Kjønnet formering gir opphav til sporer. Disse vokser opp til nye planter, som i sin tur kan lage kjønnsceller. Ukjønnet formering kan blant annet foregå ved hjelp av fragmentering, jordstengler og yngleknopper.
Brune strukturer på undersiden av blader. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alger

Alger er planter som hovedsakelig lever i vann. De er avhengige av vann gjennom hele livsløpet, også når de skal formere seg.

Kjønnet formering

Sukkertare, en type brunalge. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De aller fleste alger har kjønnet formering og veksler mellom en og en fase. Denne typen kjønnet formering finner vi hos alle landplanter, og algenes formering danner et viktig grunnlag for å forstå overgangen fra et liv i vann til et liv på land.

Generasjonsveksling hos havsalat

Generasjonsveksling hos havsalat omfatter to stadier. Planten som lager sporer, og planten som lager kjønnsceller, ser like ut. Dette kalles isomorf generasjonsveksling (iso- betyr lik, -morf betyr form). Sporeplanten produserer haploide ved meiose. Disse vokser og blir til kjønnsplanter som produserer kjønnsceller ved mitose. Kjønnscellene ser like ut, men de må komme fra ulike individer for at befruktningen skal bli vellykket. Den diploide utvikler seg til en diploid sporeplante.

To cellelignende strukturer med hale forlater et grønt blad og vokser opp til å bli to nye, grønne blader. De grønne bladene produserer hver sin nye celle. Cellene smelter sammen og danner én enkelt celle som blir til et grønt blad. Disse prosessene danner en sirkel, slik at vi ender opp på det bladet der vi startet, men i en ny generasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Isomorf generasjonsveksling

Generasjonsveksling der de to stadiene – sporeplanten og kjønnsplanten – har likt utseende.

Heteromorf generasjonsveksling

Generasjonsveksling der de to stadiene – sporeplanten og kjønnsplanten – ser forskjellige ut.

Ukjønnet formering

Grønn og rund bakterie med sterkt foldet cellemembran. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Noen alger er encellede og formerer seg ukjønnet ved vanlig celledeling. Større flercellede alger kan formere seg ukjønnet ved av plantedeler.

Moser

Moser er små planter. De kan ta opp mye vann, men tåler også å tørke helt opp. De er viktige produsenter i økosystemer hvor mange andre typer planter ikke vokser så godt, spesielt i myrområder og i fjellet.

Kjønnet formering

Sporeplanter hos mose. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På den grønne kjønnsplanten dannes flercellede kjønnsorganer. De hunnlige og hannlige kjønnsorganene utvikles enten på forskjellige steder på samme plante, eller på forskjellige planter. De hannlige kjønnscellene er avhengige av vann for å kunne bevege seg bort til en eggcelle. Befruktningen skjer i det hunnlige kjønnsorganet, og det blir dannet en diploid zygote. Den diploide zygoten vokser opp til en sporeplante.

Sporeplanten er festet til kjønnsplanten og får vann og næring fra denne gjennom livsløpet. Stilken til sporeplanten løfter sporehuset opp, slik at sporene får et bedre utgangspunkt for spredning. Haploide sporer dannes ved meiose og spres hovedsakelig med vind i tørt vær. En spore spirer og blir til en forgreinet celletråd. Fra denne vokser en ny grønn kjønnsplante. Slik fullføres livssyklusen.

Ulike stadier i livssyklusen til mose. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avhengighet av vann

Den kjønnede formeringen hos moser er avhengig av vann. Derfor finner vi ofte moser i fuktige miljøer. Mosene tåler imidlertid å tørke helt ut og kan kvikne til og gjenoppta livsfunksjonene ved ny tilgang på vann. Sporene kan også spire flere år etter at de er spredt.

Ukjønnet formering

Mange moser formerer seg ukjønnet, og hos enkelte dannes det sjelden sporeplanter. I arktiske, alpine og tørre strøk er det vanlig at deler av mosen kan løsne og spre seg ved fragmentering. Hos noen moser faller blad- og skuddspisser eller sidegreiner av. Disse kan vokse opp til selvstendige individer. Andre moser har små skåler på overflaten med som kan spire til nye moseplanter.

Karsporeplanter

Sirkulære grupper av kornlignende strukturer på undersiden av blad. Foto.

Karsporeplantene formerer og sprer seg ved hjelp av sporer. Sporeplanten er den dominerende fasen i generasjonsvekslingen, mens kjønnsplanten er en liten, kortlivet og selvstendig plante.

Generasjonsveksling

Generasjonsveksling hos alle karsporeplanter følger det samme grunnmønsteret. Vi bruker bregnen sisselrot som eksempel:

Sporeplanten hos sisselrot har sporehus på undersiden av bladene. Disse er samlet i sporehushoper. Haploide sporer produseres ved meiose og spres med vinden når sporehusene sprekker opp.

Mikroskopbilde som viser hjerteformet struktur. Foto.

Sporene spirer til en liten, hjerteformet kjønnsplante med både hannlige og hunnlige kjønnsorganer på undersiden. Disse produserer hannlige og hunnlige kjønnsceller ved mitose. Den hannlige kjønnscellen er avhengig av vann for å bevege seg over til eggcellen. Den befruktede eggcellen, en diploid zygote, vokser og blir til en ny sporeplante ved gjentatte mitoser. Kjønnsplanten visner vekk.

Ulike stadier i formeringen til en bregne tegnet som en sirkel. De ulike stadiene er forbundet med piler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Visste du at …

Sisselrot unngår selvbefruktning ved at sædceller og eggceller på samme kjønnsplante modnes til ulik tid, eller ved at det skilles ut et hormon som hemmer selvbefruktning.

Ukjønnet formering

Nærbilde av grønn plante med spisse blader. Foto.

Kråkefotplanter kan formere seg ukjønnet. Hos lusegrasslekta finner vi ofte i bladhjørnene. Sneller, kråkeføtter og mange bregner danner dessuten , som kan bli til nye individer dersom de brytes av.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Formering hos planter