Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om biologisk mangfold

Disse oppgavene tar for seg de viktigste temaene i emnet biologisk mangfold.

Sommerfugl sitter på blomst. Foto.

Oppgave 1. Biologisk mangfold

 1. Hva betyr begrepet biologisk mangfold?

 2. Hvilke nivåer av biologisk mangfold finnes?

Oppgave 2. Faktorer som påvirker det biologiske mangfoldet

 1. Kryss av for faktorene som bidrar til biologisk mangfold.

 2. Forklar hvorfor de enkelte faktorene bidrar (eller ikke) til biologisk mangfold.

Oppgave 3. Biologisk mangfold

 1. På hvilken måte kan det være gunstig for det biologiske mangfoldet at gamle trær eller vindfall får være igjen på en hogstflate?

 2. Det er kjent at små øyer som ligger langt fra fastlandet, har mindre biologisk mangfold enn større øyer som ligger nær fastlandet. På hvilken måte kan dette overføres til betydningen habitatødeleggelse og habitatfragmentering har for biologisk mangfold?

 3. Nedgangen i biologisk mangfold fra ekvator mot polene er et velkjent mønster i økologien. (Slike gradvise endringer kalles gradienter.) Dette gjelder summen av alle arter. Kjenner du til noen artsgrupper som viser et annet mønster?

 4. Kjenner du til noen naturtyper med stort biologisk mangfold i nærheten av der du bor? Hva tror du er årsaken(e) til det store mangfoldet i disse habitatene?

 5. Hvilket område har størst artsmangfold: en tropisk regnskog eller en arktisk tundra? Hvorfor er det slik, tror du?

 6. Under ser du bilder av to landskap med ulik karakter. Hvor tror du det er størst biologisk mangfold, og hvorfor er det slik?

  To landskapsbilder ved siden av hverandre. Landskapet til venstre viser et tjern omgitt av skog. Landskapet til høyre viser et høyfjellsområde med vier og lyng. Foto.

  To landskap med ulik karakter. Bildene er tatt ved Røros.

 7. Under ser du bilder av to typer skog, regnskog og granskog. Hvor tror du det er flest insektarter? Begrunn svaret ditt.

Bilde av regnskog og bilde av granskog satt sammen til ett bilde. Foto.

Regnskog (til venstre) og granskog (til høyre)

Oppgave 4. Konkurranse

Bruk figuren under til å forklare hvordan konkurranse kan virke positivt inn på det biologiske mangfoldet.

Grafisk framstilling med ressurser på x-aksen og inntak på y-aksen. Rosa kurve viser hvilke ressurser og hvor mye av ressursene en ugle bruker. Blå kurve viser hvilke ressurser og hvor mye av ressursene en falk bruker. Illustrasjon.

Forsøk å bruke så mange som mulig av følgende begreper:

 • nisje

 • habitat

 • intraspesifikk konkurranse

 • interspesifikk konkurranse

 • nisjeseparasjon

 • samspill

 • ressurser

 • byttedyr

Oppgave 5. Trusler mot mangfoldet

Lag en oversikt over de viktigste truslene mot det biologiske mangfoldet. Oversikten bør omfatte

 • hva trusselen er

 • hvorfor dette er en trussel mot mangfoldet

 • hva vi kan gjøre for å bekjempe trusselen

Oppgave 6. Oppdeling av habitat

Lag en passende bildetekst til dette bildet. Bruk begreper som habitat, areal, arealendringer og genetisk mangfold.

Gule felt med ikoner av hjort og tre. Illustrasjon.

Oppgave 7. Argumenter for å ta vare på det biologiske mangfoldet

Argumenter for å ta vare på det biologiske mangfoldet kan sorteres i fire grupper. Plasser argumentene i riktig boks.

Oppgave 8. Hvordan kan vi ta vare på mangfoldet?

 1. Gi eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra for å ta vare på natur og biologisk mangfold:

  • internasjonale organisasjoner

  • regjeringen i Norge

  • fylkeskommunen og kommunen

  • frivillige organisasjoner

  • privatpersoner

 2. Diskuter. Hvem har ansvaret for å ta vare på det biologiske mangfoldet?

Oppgave 8. Artsmangfold

To firkanter med avrundede hjørner. Den ene har navnet "gruppe A" og inneholder rådyr, gråspurv, snegle og grantre. Den andre har navnet "gruppe B" og inneholder ravn, gråspurv, måke og gjerdesmett. Illustrasjon.
 1. Hva mener vi med artsmangfold?

 2. Hvordan kan vi måle og tallfeste artsmangfoldet i et område?

 3. Det er like mange arter i gruppe A som i gruppe B. I hvilken gruppe er det biologiske mangfoldet størst? Forklar.

 4. Hva er en indikatorart?

 5. Hvordan kan indikatorarter brukes for å overvåke det biologiske mangfoldet?

Oppgave 9. Arealendringer i en kommune

Sommerfugl med blå vinger sitter på blomst. Foto.

Klippeblåvinge er en sommerfuglart som ifølge Artsdatabanken er kritisk truet. Det er sannsynligvis arealendringer som utbygging og gjengroing som er årsaken til artens tilbakegang.

Tenk deg at du jobber som saksbehandler i en kommune og mottar en søknad om videreutbygging av et eksisterende boligfelt. Den lokale naturvernforeningen hevder de har observert klippeblåvinge i det aktuelle området, men denne observasjonen er ikke bekreftet.

Finn ut hva naturmangfoldloven sier, og vurder de ulike scenarioene under.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) hos lovdata.no

 1. Det er sannsynlig at det finnes klippeblåvinge i kommunen, men kartlegging er ikke gjennomført, og funn er ikke påvist. Kommunen trenger de nye boligene raskt, fordi mange står i boligkø og en ny runde med planlegging vil føre til enda lengre venteliste. Kommunen innvilger søknaden.

 2. Etter kartleggingen er det ikke registrert truede arter eller truede naturtyper i det planlagte byggeområdet. Kommunen innvilger søknaden.

 3. Det ble registrert klippeblåvinge i nærheten av det planlagte byggeområdet i fjor sommer, men ikke i det aktuelle området. Kommunen innvilger søknaden.

 4. En biolog fant i fjor flere eksemplarer av den sterkt truede klippeblåvingen i det planlagte byggeområdet. Kommunen sier nei til videre utbygging.

Sist faglig oppdatert 04.08.2021
Skrevet av Thomas Bedin, Hanne Hegre, Kristin Bøhle og Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter