Hopp til innhold

Fagartikkel

Restaurering av natur

Naturområder ødelegges i høy takt, og vern alene er ikke nok for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Er det mulig å restaurere naturen og få den tilbake slik den var før et inngrep?

Bremse og reversere naturødeleggelser

Ødeleggelse av natur på grunn av nedbygging er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Når vi fjerner eller deler opp leveområdene til organismer, blir populasjonene av dyr og planter mindre, og noen arter kan dø ut. Fordi naturområder ødelegges i høy takt, er det ikke lenger nok å verne viktige naturområder. Kan det være en løsning å reparere områder og tilbakeføre dem til naturområder igjen?

To fjellrev-valper i fjellområde. Foto.

1 2007 var fjellrevbestanden på Dovre ansett som utryddet. Avl og utsetting har gjort at bestanden har økt.

Restaurere for å gjenopprette ødelagt natur

Ordet restaurere betyr å "sette i stand" eller å "gjenopprette", og det er nettopp det vi prøver på når vi restaurerer natur:

  • gjeninnføre arter (elvemusling, fjellrev, fisk til vassdrag der fisken ble borte på grunn av forsuring)

  • gjenåpne bekker i byer

  • fjerne veier og høyspentmaster

  • fjerne fremmede arter som endrer konkurranseforholdene i et økosystem

  • kalke elver og innsjøer for å gjenopprette pH-verdien som var i vannet tidligere

  • hindre gjengroing av slåtteenger for å opprettholde mangfoldet av planter

  • fylle igjen grøfter i myr

Er restaurert natur bare en dårlig kopi?

Det er både tidkrevende og vanskelig å få naturen tilbake slik den var opprinnelig. Og om vi skulle klare det, vil restaurert natur være like bra som urørt natur?

Noen mener at restaurert natur kan være like bra som den urørte naturen vi hadde i utgangspunktet. Andre hevder at selv om et restaurert område ser likt ut som den opprinnelige naturen, vil vissheten om at det ikke finnes en ubrutt historie i utviklingen av dette området, bety at verdien av området er redusert. Hva mener du?

Diskuter påstandene!

Restaurering er bare en unnskyldning for å kunne bygge ned natur.

Restaurering av natur er et godt klimatiltak.

Kilder

Harvest. (2021, 22. januar). Faking nature? Hentet 9. mars 2020 fra https://www.harvestmagazine.no/artikkel/naturrestaurering-faking-nature

Miljødirektoratet. (2020, 28. september). Restaurering av natur. Hentet 9. mars 2021 fra https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/

Norsk institutt for naturforsking. (2010). Temahefte. Hentet 10. mars 2021 fra https://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/temahefte/042.pdf

Norsk institutt for naturforskning. (u.å). Naturrestaurering. Hentet 9. mars 2021 fra https://www.nina.no/forskning/naturrestaurering

Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Biologisk mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter