Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver om økologi

Med disse oppgavene kan du lære deg begreper, forklare fenomener, se sammenhenger og løse problemer innenfor temaet økologi.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Dra ordene til riktig plass

Oppgave 3. Tetthetsavhengige faktorer

 1. Hva menes med tetthetsavhengige faktorer?

 2. Ta stilling til situasjonene nedenfor, og finn ut om det er tetthetsavhengige eller ikke-tetthetsavhengige faktorer som er av mest avgjørende.

Oppgave 4. Finn riktig alternativ

Oppgave 5. Økologi

Landskap med mange dyr og planter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Bruk figuren til å forklare følgende begreper:

  • individ

  • populasjon

  • samfunn

  • økosystem

 2. Lag en bildetekst til bildet der du bruker alle begrepene fra a).

Oppgave 6. Abiotiske og biotiske faktorer

 1. Forklar hva som menes med abiotiske og biotiske faktorer. Bruk figuren fra oppgave 6 til å gi eksempler.

 2. Se rundt deg der du befinner deg akkurat nå. Kan du se noen abiotiske faktorer? Hvilke biotiske faktorer kan du se?

Oppgave 7. Vær og klima

 1. Hva er forskjellen på vær og klima?

 2. Gi eksempler på situasjoner som beskriver vær, og situasjoner som beskriver klima.

Oppgave 8. Tilpassing til abiotiske forhold

Ta utgangspunkt i en plante som lever på en fjelltopp, eller en fisk som lever nær bunnen i en innsjø.

 1. Hvordan vil lys, temperatur, vind og terrengforhold påvirke artene?

 2. Hvordan kan artene tilpasse seg det miljøet de lever i?

 3. Hvordan kan de abiotiske forholdene påvirke hverandre?

Oppgave 9. Mikroklima

 1. Hva er mikroklima?

 2. Hvorfor er det noen ganger viktig å kjenne til mikroklimaet til arter vi skal undersøke?

Oppgave 10. Abiotiske faktorer i felt

Finn ut hvordan dere kan registrere følgende faktorer når dere gjør feltarbeid:

 • temperatur

 • vindretning

 • vindstyrke

 • helning på terrenget

 • hastighet på vannet i ei elv

 • saltholdighet i vannet

 • pH

 • næringsinnhold i jorda

 • høyde over havet der dere befinner dere

Oppgave 11. Jord og jordsmonn

 1. Bruk figuren som hjelp til å forklare disse begrepene: jord, jordsmonn, løsmasse, jordart, undergrunnsjord og fast fjell.

 2. På hvilke måter er jord og jordsmonn viktig for dyr og planter?

 3. Hva er makro- og mikronæringsstoffer? Gi eksempler.

 4. Hvordan kan biotiske og abiotiske faktorer påvirke hverandre i jorda?

Oppgave 12. Konkurranse

Salatplanter med røtter i tverrsnitt av jordprofil. Illustrasjon.

Du sår salat i en åker. Etter en stund spirer frøene tett i tett.

 1. Hva skjer dersom du ikke luker i åkeren, tror du?

 2. Hvilke(n) type(r) konkurranse vil inntreffe, og hva vil effektene kunne bli?

Oppgave 13. Habitat og nisje hos kjøttetende plante

Rundsoldogg. Foto.

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia) vokser i næringsfattig myr, ofte på torvmosetuer. Artene i soldoggslekta skaffer seg næring ved å bryte ned insekter som setter seg fast i de klebrige kjertelhårene på bladene til soldoggen.

 1. Kan du ut fra dette si noe om rundsoldoggens habitat og nisje?

 2. Hvilke abiotiske og biotiske faktorer tror du påvirker livsløpet til en rundsoldogg?

 3. Hvorfor finner vi ikke rundsoldogg på ei rikmyr eller ei eng med god næringstilgang?

Oppgave 14. Generalister og spesialister

 1. Hva er forskjellen på en generalist og en spesialist?

 2. Kjenner du noen eksempler på generalist- og spesialistarter?

 3. Hvilke fordeler og ulemper tror du de to ulike strategiene har?

 4. Sorter artene nedenfor i kategoriene spesialister eller generalister. Hvis du ikke kjenner til artene fra før, søker du opp informasjon om artene på internett.

 5. Etter å ha gjort oppgave d): Studer navnene på artene som er spesialister. Hva oppdager du?

Oppgave 15. Habitatet til en sopp

Sopp med brun og knudrete hatt vokser omgitt av mose. Foto.

Sopparten sandmorkel (Gyromitra esculenta) har sitt levested i barskog, spesielt i furuskog med sandholdig jord.

Vil vi dermed finne denne arten i alle slike habitater? Hvorfor / hvorfor ikke?

Oppgave 16. Nisje

To koordinatsystemer med temperatur og nedbør på aksene. I det ene koordinatsystemet er art A representert med et grønt felt som er større enn det feltet art B er representert med i det andre koordinatsystemet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Figuren viser de økologiske nisjene til art A og art B basert på krav til nedbør og temperatur.

 1. Hva er en nisje?

 2. Hvordan vil du karakterisere nisjene til disse artene?

 3. Hva er forskjellen på en fundamental og en realisert nisje?

 4. Hvilken av disse artene tror du kan kalles en generalist, og hvilken kan kalles en spesialist?

 5. Kan art A og B finnes i nøyaktig det samme habitatet? Hvorfor / hvorfor ikke?

 6. Hva tror du vil skje dersom de inntar det samme habitatet?

Oppgave 17. Suksesjon

Gjennom suksesjon vil samfunnet av arter gradvis endre seg som et resultat av den gjensidige påvirkningen mellom artene og miljøet. Kjenner du til eksempler på naturlige og menneskeskapte forstyrrelser/hendelser som kan sette i gang en slik suksesjon?

Oppgave 18. Forstyrrelser

Hva tror du skjer med biomangfoldet rett etter en katastrofal forstyrrelse som har ført til masseutryddelse av arter?

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin og Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 16.05.2023

Læringsressurser

Økologi