Hopp til innhold

Fagartikkel

Abiotiske og biotiske faktorer

I et økosystem er det et innfløkt samspill og mange ulike faktorer som påvirker hverandre. Vi skiller gjerne mellom abiotiske (ikke-levende) faktorer og biotiske (levende) faktorer.

En fisk og de ulike faktorene som påvirker livet til fisken. Illustrasjon.

Denne fisken påvirkes av mange faktorer: abiotiske faktorer som strøm, lys og temperatur, og biotiske forhold som predasjon og tilgang til føde. I sin tur påvirker fisken omgivelsene sine med tilførsel av næringsstoffer fra avføringen og predasjon på byttedyr.

Faktorer som påvirker

For å få oversikt over samspillet i et økosystem kan vi skille mellom det som skyldes abiotiske (ikke-levende) faktorer, og det som skyldes biotiske (levende) faktorer.

Abiotiske faktorer – effekten av ikke-levende miljøfaktorer

Ikoner som forestiller jordsmonn, fjell, regnsky, kanin, virus, gress og rev, er knyttet sammen med piler for å vise hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker hverandre. Illustrasjon.

I et økosystem er det samspill mellom mange ulike faktorer. Denne figuren viser at et individ kan påvirkes av både abiotiske faktorer som terreng, jordsmonn og klima, og biotiske faktorer som tilgang til næring, predasjon og andre individer. I mange tilfeller går påvirkningen begge veier.

Det er ikke et klart skille mellom de ulike abiotiske faktorene, men for å få oversikt kan det være nyttig å gruppere dem:

 • vær og klima:
  innstråling, nedbør, temperatur og luftfuktighet

 • jordsmonn og vann:
  vann, pH, saltholdighet, næringsstoffer, oksygen, organisk materiale, kornstørrelse og bunnforhold

 • terrengforhold:
  høyde over havet, eksponering, helningsgrad og -retning

 • miljøendringer og forstyrrelser:
  erosjon og forvitring, skred, hogst, snø og is, skogbrann, bølger og strømninger

Biotiske faktorer – effekten av levende organismer

De biotiske faktorene er effektene som de levende organismene har på omgivelsene. Det innebærer for eksempel at torsk ikke er en biotisk faktor i seg selv. Det er i stedet torskens påvirkning som er den biotiske faktoren. Det kan for eksempel handle om at den spiser andre fisker, eller konkurrerer om plassen med andre torsker.

Ikoner som forestiller jordsmonn, fjell, regnsky, kanin, virus, gress og rev, er knyttet sammen med piler for å vise hvordan abiotiske og biotiske faktorer påvirker hverandre. Illustrasjon.

For å få oversikt over de biotiske faktorene kan vi dele dem inn i disse kategoriene:

 • konkurranse (innen en art eller mellom arter)

 • predasjon

 • symbiose

 • sykdom

Abiotiske og biotiske faktorer henger tett sammen

Legg merke til at det ofte ikke er noe klart skille mellom de abiotiske og biotiske faktorene: En abiotisk faktor som jordsmonn påvirker den biotiske faktoren næring, som i sin tur påvirker individene i en populasjon.

Tetthetsavhengige faktorer – antallet spiller inn

Noen faktorer påvirkes av tettheten av individer i populasjonen. Vi kaller disse faktorene for tetthetsavhengige faktorer. Det kan bli knapphet på ressurser som næringsstoffer, oksygen og plass. Videre er det lettere å finne make når det er mange å velge blant, og sykdommer sprer seg lettere når individer lever tett på hverandre. Eksempler på faktorer som påvirker uansett tetthet av organismer, er temperatur, høyde over havet og luftfuktighet.

To tverrsnitt av samme innsjø. Begge innsjøene har sollys, en vannplante og dyreplankton. Den ene innsjøen har to fisker, mens den andre har fem. Illustrasjon.

Noen faktorer kalles tetthetsavhengige. Disse får størst effekt når det er mange individer i en populasjon. Hvilke tetthetsavhengige faktorer finner du i økosystemet over?

Diskuter

Er disse faktorene abiotiske eller biotiske? Hvilke er tetthetsavhengige?

 • innstråling fra sola

 • vindstyrke

 • oksygenkonsentrasjon i en innsjø

 • fisk som spiser dyreplankton

Sist faglig oppdatert 20.05.2021
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Økologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter