Hopp til innhold

Fagartikkel

Indre konflikter

En indre konflikt er en tilstand hvor minst to motstridende ønsker er til stede hos et menneske. Det blir et sammenstøt mellom personens ulike behov, interesser, verdier, holdninger og/eller handlinger.

LK20LK06
Mann med åpent hode der tre personer diskuterer. Illustrasjon.

Hvis man ikke kan få oppfylt alle ønskene, er utfordringen å bestemme hva man vil legge mest vekt på ved hver anledning. Konflikten kan ha sammenheng med forhold i privatlivet eller jobben eller begge deler. Ambivalens, som betyr vansker med å ta en beslutning, er et kjennetegn ved indre konflikt. Personen kan føle seg blokkert.

Indre konflikt er et begrep som rommer mye. Tilstanden har sammenheng med, og flyter over i, begrepet etisk dilemma. Etiske dilemmaer kan være en form for indre konflikt. Felles for alle indre konflikter er usikkerheten og ubehaget.

Indre konflikt – hva er det?

Hvert menneske er en helhet satt sammen av kropp, tanker, følelser og sosiale og åndelige behov og ressurser. Interessene kan skifte, mens holdningene og verdiene utvikles gradvis – hele tiden – bevisst eller ubevisst. Å oppleve motsetninger mellom disse – inne i seg selv – er ganske vanlig. Motsetningene kan bli store og vare i lang tid. Da kalles det en indre konflikt. Noen ganger aktiveres også sterke følelser, i form av irritasjon og frustrasjon.

Indre konflikt:
Du opplever å bli dratt mellom motstridende følelser for en sak eller person.

Hvordan oppstår indre konflikter?

I vår indre verden foregår en stadig kamp mellom behov og ønsker på den ene siden og det vi har lov til / er nødt til å gjøre på den andre siden. Da blir det konflikt mellom våre ønsker og samvittigheten.

Ta for eksempel en yrkesutøver som mistrives på jobb, og som ofte har behov for å ta pauser utenom avtalt tid. Han er helt avhengig av denne inntekten. Hva bør han gjøre?

Stresset ung kvinne. Foto.

Hvordan oppleves en indre konflikt?

Konflikter kan oppleves som fastlåste mens man er midt oppi dem, men de fleste blir løst etter hvert. Måten å reagere på er forskjellig, avhengig av de verdier og normer den enkelte har. Kjennetegn ved en som opplever indre konflikt, er at man blir tankefull, uoppmerksom, usikker, frustrert, urolig, irritabel, aggressiv, sint, føler skyld, skam eller dårlig samvittighet. Indre konflikter kan utløse en stresstilstand i kroppen.

Hva kan du gjøre selv?

 • Finn ut hva konflikten egentlig handler om.
 • Sett av tid til å reflektere over – tenke over – saken. Innhent fagkunnskap hvis det er nødvendig.
 • Sett ord på de følelsene du har. Dette kan du gjerne gjøre skriftlig hvis det er naturlig for deg. På den måten kan du «tømme hodet» for tankespinn. Det kan også gjøre det lettere å se og sortere ulike deler fra hverandre og finne løsninger.
 • Snakk med noen du har tillit til. Det kan være noen i familien, venner eller andre. Det å føle seg forstått er en stor lettelse for mange. Be din leder om veiledning. Dette er særlig aktuelt hvis konflikten skyldes forhold på arbeidsplassen.
 • Oppsøk helsevesenet for å få hjelp – kontakt fastlegen hvis vonde tanker og følelser varer lenge og/eller går ut over dine daglige gjøremål.
 • Ta vare på deg selv (egenomsorg). Husk at du trenger mat, drikke, hvile og søvn for å fungere. Delta i aktiviteter som gir deg energi.


Utfordringer til deg:

 1. En arbeidstaker skal i utgangspunktet være lojal mot sin arbeidsgiver. Hvis noen da opplever å bli dårlig behandlet av lederen, kan lojaliteten bli satt på prøve. Det kan være fristende for arbeidstakeren å baksnakke og kritisere sin arbeidsgiver overfor andre fordi han er frustrert og fortvilet. Men er det en god løsning – hva ville du gjort i en slik situasjon?
 2. Hvordan reagerer du hvis en kollega til stadighet blir baksnakket på jobben? Hvordan kan du da komme i en situasjon du opplever som en indre konflikt?
 3. Mange foreldre opplever indre konflikt i valget mellom jobb og privatliv. Tiden strekker ofte ikke til. Hva tenker dere om dette?
 4. Ei jente som er motstander av abort, blir gravid på et ubeleilig tidspunkt i livet. Diskuter hvordan en indre konflikt kan oppstå i dette tilfellet.
 5. En ungdom er svært misfornøyd med sitt utseende. Han strever med vanskelige tanker og følelser i forholdet til kroppen. Kan dette føre til indre konflikt?
 6. Mange nordmenn har foreldre som er født og oppvokst i et annet land og med en annen kultur. Noen barn og unge opplever derfor indre konflikter fordi det er ulike normer ute og hjemme. Diskuter hvordan dette kan oppleves.
Sist oppdatert 18.03.2020
Skrevet av Tove Bostad

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner