Hopp til innhold

Fagstoff

Fagbegreper i faget markedsføring og ledelse 1

Her har vi samlet fagbegreper som er brukt i faget markedsføring og ledelse 1.
Elever i klasserom som snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

A

adhoc-allianser
Det latinske begrepet ad hoc betyr "til dette formålet", og vi bruker det om noe vi gjør én gang eller i et spesielt tilfelle.
AIDAS-modellen
Modell som oppsummerer hva som skal til for å lykkes i markedskommunikasjon for å skape behov, fange forbrukernes oppmerksomhet og få dem til å kjøpe en vare eller en tjeneste.
algoritme
Oppskrift som viser hvordan en oppgave løses, som et program som forteller datamaskinen steg for steg hva den skal gjøre. Facebook sin algoritme er programmet eller prosedyren som bestemmer hvilke innlegg som skal vises til hvem.
arbeidsbetingelser
De betingelsene en virksomhet arbeider under, for eksempel økonomi, og som kan påvirke virksomhetens markedsføring.
atferdssegmentering
Segmentering etter atferd, knyttet til for eksempel kjøpshyppighet, kjøpsmengde, lojalitet og anledning.

B

bedriftsmarkedet
Marked der bedriftene kjøper varer og tjenester seg imellom, til bruk i egen produksjon.
behovspyramiden
Maslows behovspyramide viser menneskelige behov som steg i et hierarki. Vi kan bruke behovspyramiden som grunnlag for å forstå hva ulike behov kan bety i forbindelse med kjøp og salg.
betalte søk
Betalt søketrafikk som genereres i søkemotorer. Ved å bruke programvare som Google Analytics kan du se hvor mye trafikk som genereres av betalte søk.
bidragskalkyle
Kalkyle til å beregne fortjenesten, og bidraget, det enkelte produktet vil gi til å dekke de faste kostnadene.
bærekraftig utvikling
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.
bærekraftpåstand
Bruk av utsagn, opplysninger, symboler, bilder, merkeordninger eller lignende i markedsføringen, som gir inntrykk av at et produkt har etiske eller miljømessige egenskaper eller at en virksomhet tar særlige etiske eller miljømessige hensyn.

C

CE-merking
At et produkt er CE-merket, betyr at det tilfredsstiller sikkerhetskrav som er stilt gjennom et EU-direktiv.

D

dekningsbidrag
Hvor stor del av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene og en eventuell fortjeneste, kalles dekningsbidrag.
demografi
Beskrivelse av en befolkning.
demografisk segmentering
Inndeling etter for eksempel kjønn, alder, inntekt, yrke, familiestatus eller utdannelse. Demografiske segmenteringskriterier blir ofte benyttet for å segmentere et marked.
det forventede produktet
Tilleggsverdiene som forventes å følge med på kjøpet av et produkt.
det konkrete produktet
Det faktiske produktet du kjøper for å dekke et behov.
det potensielle produktet
Mulige tilleggsytelser, endringer og utvidelser som produktet kan videreutvikle i framtida, for å gi det ytterligere verdi.
det utvidede produktet
Tilleggsytelser som kan følge med kjøpet ut over det kjøperne forventer.
detaljist
En detaljist er butikken som selger produkter direkte til forbrukerne.
direkte distribusjon
Prosessen når et produkt går direkte fra produsenten til kunden uten noen form for mellomledd. Et eksempel er når mat blir laget på et restaurantkjøkken og blir servert direkte til gjester i restauranten.
distribusjon
Alt som skjer med et produkt fra det er ferdig produsert til det har nådd fram til sluttbrukeren.
distribusjonsegenskaper
Kommunikasjonskanalens evne til å nå målgruppen. Det er viktig å kjenne til kanalens dekningsdata, altså antallet som mottar budskapet. Det er også viktig å kjenne til kanalens strukturdata, det vil si hvem som mottar budskapet.
distributør
En distributør er et mellomledd som tar inn og selger varer videre igjen på sitt marked.
dybdeintervju
En kvalitativ undersøkelsesmetode der intervjueren har som mål å få en dypere forståelse av en problemstilling. Dybdeintervju har ofte få informanter, og intervjuene varer relativt lenge.
dynamisk prissetting
Prissetting der det ikke er en fast pris på produktet, da det er selgeren og kjøperen som forhandler og blir enige om prisen. Prisen kan variere fra handel til handel, og prisen er avhengig av hva selgeren og kjøperen blir enige om.

E

eide kanaler
Kommunikasjonskanaler virksomheten selv eier, slik som virksomhetens nettside, Facebook-side og Instagram-konto.
eksklusiv distribusjon
Bare én eller svært få butikker kan selge produktet.
ekstern markedsføring
Markedsføring der virksomheter bruker konkurransemidler for å posisjonere seg i markedet.
eksterne arbeidsbetingelser
Det som foregår utenfor virksomheten, som virksomheten ikke kan kontrollere, men må rette seg etter.
etikk
Læren om hva som er rett og galt, og hvordan vi kan begrunne de valgene vi gjør.
etos
Appellerer til troverdighet.

F

feltundersøkelser
Vi innhenter nye data og får ny informasjon. Slike undersøkelser kalles feltundersøkelser eller primærundersøkelser.
fokusgruppe
Dybdeintervju med flere deltakere, hvor det ofte er vanlig å ha fire til ti deltakere.
forbruker
Person som kjøper eller leier produkter til privat forbruk.
forbrukeratferd
Tankene og handlingene våre som forbrukere når vi søker, vurderer, kjøper og bruker produkter.
forbrukermarkedet
Marked med forbrukere som kjøper eller leier produkter til privat bruk.
Forbrukertilsynet
Statlig organ som fører spesielt tilsyn med at markedsføring og kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven. I tillegg kan de mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. De skal også bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.
forretningsidé
Forretningsideen skal formidle hvilke behov som skal dekkes i markedet, hvordan behovet skal dekkes og hvem som er målgruppen. Forretningsideen bør også få fram hvordan det unike eller helt spesielle ved virksomhetens idé.
fortjente kanaler
Kommunikasjonskanaler som er viktig for en virksomhet, er det som andre skriver om virksomheten.

G

gjenvinning
Å bruke stoffer fra avfall og restprodukter på nytt.
geografisk segmentering
Inndeling av markedet ut fra geografiske kriterier, som land, regioner, fylker, byer eller nabolag.
grossist
En grossist er en virksomhet som kjøper varer fra produsenter og selger dem videre til detaljister.

H

holdning
Oppfatning eller innstilling en person har.
humankapital
Verdien av personalet og ledelsens kvalifikasjoner, evner og kunnskap.
hypotese
En hypotese er en påstand eller antakelse om virkelige forhold, som kan testes.

I

indirekte distribusjon
Distribusjon hvor det blir brukt mellomledd for å få produktene ut til kundene. Coca-Cola er et eksempel på et produkt som har denne typen distribusjon, for dette produktet blir solgt på mange ulike utsalgssteder som i dagligvarebutikker, i kiosker, på bensinstasjoner og på spisesteder.
influenser
En person som har en posisjon som gjør at de påvirker hva andre mener, liker eller kjøper.
influensermarkedsføring
En form for markedsføring hvor en annonsør benytter seg av en eller flere influensere i markedskommunikasjonen.
informasjonskapsel
En informasjonskapsel, også kalt cookie, er en liten, midlertidig fil som lastes ned og lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en nettside.
informativ appell
En strategi for utforming av budskap i markedskommunikasjon, der budskapet konsentrerer seg om produktets fordeler og egenskaper.
innholdsmarkedsføring
Markedskommunikasjon som etterligner formen på redaksjonelt arbeid.
innovasjon
Å skape og utvikle nye produkter og løsninger.
intensiv distribusjon
Når produktet er å få tak i nærmest overalt.
interaktiv markedsføring
Kundekontakt, eller samhandling mellom personale og kunder. I denne sammenhengen er service viktig.
intern markedsføring
Markedsføring rettet mot personalet, som dreier seg om at ledelsen blant annet motiverer og lærer opp sine ansatte.
interne arbeidsbetingelser
Interne forhold, altså det som foregår og finnes i virksomheten, og som virksomheten selv kan kontrollere.
intervju
Innsamling av data, kan gjennomføres personlig eller ved hjelp av ulike medier.

K

kampanjeplan
Plan for markedsføringsaktiviteter for en periode.
kjerneproduktet
Behovet som dekkes når du kjøper et produkt. Kjerneproduktet er den innerste motivasjonen din for kjøpet.
kjøpsprosessen
Kjøpsprosessen er de fasene forbrukere går gjennom før, under og etter et kjøp. Først oppstår behovet, så begynner vi å søke informasjon om produktet og vurdere alternativer. Til slutt kjøper vi et produkt og bedømmer det. Etter kjøpet deler vi gjerne våre erfaringer med kjøpet flere steder, som i sosiale medier eller på bedriftens nettside.
kjøpte kanaler
Betalte kommunikasjonskanaler, som kjøpt reklame.
kommunikasjonsprosess
Overføring av et bestemt budskap fra en avsender til en mottaker. Et eksempel er Voss Vann som formidler et budskap om at de produserer og selger eksklusivt flaskevann.
kommunikasjonsstrategi
En helhetlig plan over kommunikasjonstiltak for hvordan en bedrift skal nå målgruppene sine, hvordan de skal utforme budskapet sitt og hvilke kanaler de skal formidle budskapet i.
konkurransebasert prissetting
Prissetting der vi bestemmer prisen ut fra hva konkurrentene tar for tilsvarende produkter.
konkurransemidler
Strategiske virkemidler som bedrifter bruker for å posisjonere seg i markedet. Disse blir også kalt de fem P-er, som står for produkt, pris, påvirkning (markedskommunikasjon), plass (distribusjon) og personale.
konvertere
Å konvertere betyr å gjøre om eller endre. Her betyr det å gjøre om fra et klikk på en annonse til et besøk på et nettsted og kanskje også til et kjøp.
konsistens
Hvor godt produktgruppene henger sammen, kaller vi konsistens.
kortreist
Betegner produkter som er produsert lokalt. Dette har en rekke miljøfordeler, som mindre transport, og økonomisk vekst i lokalmiljøet.
kostnadsbasert prissetting
Beregning av salgspris ut fra kostnader.
kultur
Verdier, holdninger, normer og aktiviteter som er felles hos en gruppe mennesker.
kunstig intelligens
Å sortere data og løse problemer gjennom bruk av teknologi. Mange oppgaver som tidligere ville krevd menneskelig intelligens, kan nå løses av maskiner. En av de vanligste formene for kunstig intelligens i dag kalles maskinlæring.
kvalitative undersøkelser
Undersøkelser som brukes for å samle inn kvalitative data, der målet med undersøkelsen for eksempel kan være å oppnå dybdekunnskap om meninger, holdninger eller ønsker.
kvantitative undersøkelser
Undersøkelser der det først og fremst innhentes informasjon som er kvantifiserbar, altså som kan telles og gjøres om til tall og statistikk.

L

ledelse
En leder jobber for å nå virksomhetens mål gjennom medarbeiderne sine. Å styre, beslutte og ta ansvar for både resultater og hendelser er sentralt i all ledelse.
lederstil
Lederens atferdsmønster og måten lederen forholder seg til mennesker og oppgaver. Vi deler ofte inn i tre hovedformer for lederstiler: autoritær, "la det skure" og demokratisk.
likviditet
Evnen til å betale regninger ved forfall.
logistikk
Logistikk dreier seg om å styre vareflyten mest mulig effektivt, med god service og så lave omkostninger som mulig.
Logo
Et grafisk objekt som kan sies å være en virksomhets signatur og identitetsbærer.
Logos
Appellformen som står for sak og fakta.

M

marked
Samling av kjøpere og selgere som møtes og forhandler om ett eller flere produkter.
markedsandel
Andel av et bestemt marked.
markedsbasert prissetting
Beregning av salgspris ut fra hva markedet er villig til å betale, kundenes betalingsvillighet.
markedsfokusering
En prisstrategi hvor vi forsøker å selge til den delen av markedet som har høyest betalingsvillighet. Markedsfokusering er dermed en høyprisstrategi.
markedsføring
Alle de aktivitetene som bidrar til å skape, formidle og levere varer, tjenester og ideer som har verdi for kunder og samfunnet som helhet. Markedsføring handler om å forstå og dekke behov i markedet.
markedsføringsledelse
Planlegging, gjennomføring og kontroll av markedsføringsaktiviteter. Markedsføringsledelse skal bidra til å skape, formidle og levere varer, tjenester og ideer som har verdi for kunder og samfunnet som helhet.
markedsføringsloven
Markedsføringsloven regulerer hvordan markedsføring skal foregå. For eksempel skal reklame alltid merkes hvis det er fare for at den kan oppfattes som redaksjonelt stoff.
markedskommunikasjon
Overføring av et markedsføringsbudskap fra en virksomhet til en mottaker.
markedsmiks
Måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på.
markedsmål
Mål virksomheten setter for markedsføringsarbeidet, med utgangspunkt i konkurransemidlene produkt, distribusjon, pris, markedskommunikasjon og eventuelt personale.
markedsplan
Plan for å styre og koordinere tiltakene i markedsføringen. Markedsplaner blir utarbeidet for en bestemt tidsperiode, for eksempel ett år.
markedsrådet
Statlig forvaltningsorgan som behandler klager på avgjørelser eller vedtak gjort av Forbrukertilsynet. Klagesakene Markedsrådet behandler, kan blant annet gjelde overtredelser av markedsføringsloven.
markedssegmentering
Skille mellom ulike typer kjøpere i markedet og dele dem inn i grupper, ut fra visse fellestrekk. Det finnes mange måter å segmentere markeder på, som for eksempel kjønn, alder, bosted og interesser.
markedsstrategi
Med markedsstrategi mener vi strategiske beslutninger knyttet til valg av målgrupper og måten en virksomhet bruker og kombinerer konkurransemidlene på, for å nå målene sine.
markedsundersøkelser
Undersøkelser av markedet. Markedsundersøkelser skjer ved hjelp av innsamling og analyse av data om markedet.
mediemiks
Sammensetningen av kommunikasjonskanaler.
mellomledd
Distributører, som for eksempel grossister og detaljister, som bidrar til å få produkter ut til kundene.
merkeelementer
Synlige elementer som omgir en merkevare, som for eksempel logo, slagord, selve merkenavnet og designet. Merkeelementer gjør forbrukerne i stand til å gjenkjenne og forbinde noe med merket.
merkekjennskap
Gjenkjenning av et merke.
merkekunnskap
Kunnskap, assosiasjoner og oppfatning om et merke.
merkepersonlighet
Hvordan ulike personlighetstrekk kan assosieres med et merke.
merkevare
Et produkt som selges under et innarbeidet merke. Merket skaper gjenkjenning og oppnår tilleggsfordeler hos forbrukerne i kraft av merket.
merkevarebygging
En merkevare blir ikke til av seg selv, men er et resultat av en prosess over tid. Når vi strategisk bygger merker slik at de blir tillagt verdi, får det tilleggsfordeler og kjennskapen til dem øker.
merkeverdi
Tilleggsfordeler som forbrukere tillegger produktet i kraft av merket.
motivasjon
Faktorer som aktiverer, gir retning og opprettholder adferd. Altså drivkraften og energien som driver frem handlingene våre.
mål
En ønsket tilstand eller et ønsket resultat på et framtidig tidspunkt.
målgrupper
Uvalgte segmenter.
målgruppevalg
Velge ut attraktive og lønnsomme segmenter.

N

nøytral prisstrategi
Prisstrategi der bedriften velger å sette prisen på samme nivå som konkurrentene.

O

observasjon
Markedsundersøkelse som dreier seg om å observere atferd hos forbrukerne.
opinionsleder
En opinionsleder er en person som øver innflytelse på andres holdninger eller påvirker deres beslutninger. Internettprofiler med mange følgere kan betegnes som digitale opinionsledere.
opphavsrett
Den retten forfattere, komponister, fotografer og andre opphavere har til verkene sine. Opphavsretten gir den som har lagd åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.
opphavsrettsmerking
Opphavsrettmerking med © viser hvem som har opphavsrett til en tekst eller et bilde.
organiske søk
Ubetalt søketrafikk fra søkemotorer, hvor de mest relevante søkeresultatene kommer øverst.
overordnede mål
Langsiktige og strategiske mål, som er med på å realisere en virksomhets visjon og forretningsidé.

P

patos
Appellformen spiller på mottakernes følelser.
persepsjon
Hvordan vi velger ut, tolker og organiserer sanseinntrykk.
populasjon
I markedsføringssammenheng: gruppe av mennesker som vi ønsker å finne ut noe mer om ved hjelp av en undersøkelse.
populærkultur
Populærkultur er en betegnelse på noe som fenger store deler av en befolkning. Eksempel er en sang eller en film som sprer seg og blir godt kjent og populær.
presentasjonsegenskaper
Kommunikasjonskanalens evne til å presentere budskapet. Dette kan dreie seg om for eksempel teknisk kvalitet, farger, lyd, plassering og tidspunkt.
primærundersøkelse
Undersøkelser som innebærer at vi innhenter nye data og får ny informasjon. Slike undersøkelser kan også kalles feltundersøkelser.
pris
Den verdien som skal til for at et produkt skal skifte eier.
prisdifferensiering
Strategi hvor vi setter ulik pris på samme produkt, til forskjellige kundegrupper.
prisinntrengningsstrategi
Prisstrategi hvor virksomheter setter en lav pris i introduksjonsfasen for å komme inn på markedet med produktene sine og selge flest mulig produkter.
produkt
Alt som kan tilbys et marked for oppmerksomhet, eie, bruk eller forbruk, og som kan tilfredsstille et ønske eller et behov. Produkter kan være alt fra konkrete varer til immaterielle tjenester og ideer.
produktets livsløp
Produkter har en viss levetid på markedet, og går gjennom ulike stadier i et livsløp. Etter at et produkt er utviklet og lansert, går et produkt gjennom de fire fasene introduksjon, vekst, modning og tilbakegang.
produktgruppe
Produktgrupper er produkter som dekker det samme behovet, og som selges gjennom tilsvarende kanaler. Merkevaren Jordan har tannbørster og andre munnhygieneprodukter, oppvaskbørster og malerverktøy som sine produktgrupper.
produktsanering
Når et produkt fjernes fra sortimentet og tas ut av markedet.
produktsortiment
Det totale antallet produktgrupper og produktvarianter en selger tilbyr i et marked.
produktutvikling
Prosessen fra idéutvikling til produktet lanseres.
produktvarianter
Ulike typer av produkter i en produktgruppe. Ullgensere, collegegensere og hettegensere er eksempler på noen produktvarianter innenfor produktgruppen gensere i en klesbutikk.
psykografisk segmentering
Å segmentere etter kriterier som personlighet, livsstil, interesser, meninger, holdninger og verdier.
psykologisk prissetting
Prissettingsmetode der det er vanlig å justere prisen til en psykologisk riktig pris, som spiller på forbrukernes følelser. Det er for eksempel lettere å selge en genser for kr 199, enn kr 200.

R

rabatt
Prisavslag som brukes som belønning og virkemiddel ovenfor kunder, som for eksempel "Kjøp tre – betal for to".
reaksjonsegenskaper
Kommunikasjonskanalens evne til å framkalle reaksjoner.
referansegruppe
En gruppe mennesker som har direkte eller indirekte innvirkning på holdningene og oppførselen vår.
regelverk
Helhet av lover og regler.
remarketing
Å vise en annonse til de som allerede har besøkt nettstedet ditt.
respondent
En person som besvarer en markedsundersøkelse.
rolle
Summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt oppgave eller posisjon.

S

salgsfremmende tiltak
Tiltak for å stimulere til salg.
samfunnsansvar
Bedrifters ansvar for måten de driver sin virksomhet på knyttet til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.
segment
En del av en helhet.
segmentering
Vi deler opp en helhet i deler. Ved å segmentere kan vi skille mellom ulike typer kjøpere i markedet, og dele dem inn i grupper ut fra visse fellestrekk. Det finnes mange måter å segmentere markeder på, som for eksempel kjønn, alder, bosted og interesser.
sekundærundersøkelser
Sekundærundersøkelser vil si å gå gjennom og bruke data som allerede er tilgjengelig. Blir også kalt skrivebordsundersøkelser.
selektiv distribusjon
Handler om å velge ut et visst antall utsalgssteder.
selvkostkalkyle
En priskalkyle som tar utgangspunkt i produktets kostnader. Den beregner også selvkost, som er den prisen som akkurat dekker kostnadene ved produktet.
selvservice
Bruk av teknologi som gjør at kunden selv kan utføre serviceoppgaver, som informasjonsinnhenting, bestillinger og betalinger.
service
En tilleggsytelse som leveres i tillegg til selve produktet, og som gir verdi for forbrukeren.
sirkulær verdikjede
En verdikjede hvor alle ressurser blir utnyttet lengst mulig, ved blant annet gjenbruk og resirkulering.
sirkulær økonomi
I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.
situasjonsanalyse
En analyse av nåsituasjonen til en virksomhet. En situasjonsanalyse kartlegger hva som er virksomhetens sterke og svake sider, og hvilke muligheter og trusler som den må ta hensyn til.
skumme-fløten-strategi
Prisstrategi hvor vi velger høy pris og selger til den delen av markedet som har høyest betalingsvillighet.
sortiment
Det totale antallet produktgrupper og produktvarianter en selger tilbyr i et marked.
Sortimentsbredde
Antall forskjellige produktgrupper en virksomhet tilbyr.
sortimentsdybde
Antall forskjellige produkter eller varianter av produkter som finnes innenfor en og samme produktgruppe.
stordriftsfordeler
Det å produsere mange varer eller tjenester er billigere per produserte enhet enn om vi produserer i mindre skala.
strategi
Plan/middel for å nå et mål.
subkultur
En subkultur er en kulturform som er en underart av en utbredt kultur. Subkulturer tar gjerne avstand fra den dominerende kulturen i samfunnet.
SWOT-analyse
Situasjonsanalyse som oppsummerer virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler.

T

tjeneste
Type produkt som skiller seg fra varer ved at de er immaterielle eller abstrakte. Tjenester som en treningstime på et treningssenter produseres og konsumeres samtidig.
transformative appeller
En strategi for utforming av budskap i markedskommunikasjon, der budskapet ikke er direkte knyttet til produktet og de fordelene og egenskapene det har. Slike appeller kan for eksempel prøve å vekke følelser hos mottakeren.

U

utvalg
Gruppe av mennesker som representerer populasjonen.

V

vare
Konkrete gjenstander vi kan ta og kjenne på, som for eksempel joggesko.
varemerke
Et særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester, egnet til å skille varer og tjenester fra andre. Dette kan for eksempel være merkenavn og logo.
varemerkeloven
Lov som blant annet har regler om beskyttelse og registrering av varemerker.
verdibasert prissetting
En prissettingsmetode hvor vi utnytter betalingsvilligheten i markedet, ved å sette prisen så høyt som vi tror at markedet, det vil si kundene, er villig til å betale.
verdikjede
Prosessen gjennom alle leddene til et produkt, fra råvarer til forbrukeren kvitter seg med produktet.
virksomhet
En virksomhet er en organisasjon, et foretak eller en bedrift som selger eller yter varer og tjenester.
visjon
Virksomhetens "drøm om framtida". Visjonen skal si noe om hvilken retning virksomheten ønsker å jobbe mot. Vi kan si at visjonen skal være en ledestjerne, en veiviser.

Ø

økologisk fotavtrykk
Et uttrykk for hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår.

Å

åndsverk
Litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats.
åndsverkloven
Lov som skal verne om og oppmuntre til produksjon av åndsverk.
åpent spørsmål
Spørsmål som er utformet slik at den som svarer ikke kan besvare med et “ja”, “nei” eller enkeltord.
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 20.08.2021

Læringsressurser

Studietips og eksamenstrening