Hopp til innhold

Fagstoff

Hvorfor lære begreper?

I de samfunnsvitenskapelige fagene er det et mylder av begreper og faguttrykk. Kanskje tenker du at det er mye pugging av definisjoner? Det er mange grunner til at vi må kunne bruke og forstå sentrale begreper i et fag.
Hoder som tenker. Ilustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor må vi definere sentrale begreper?

Hva tenker du på når du for eksempel hører ordet "kultur?" Selv om vi kanskje tenker på mye av det samme, vil vi nok ha ulike assosiasjoner og forståelse av hva "kultur" er. I dagligtale forstår vi ofte hva vi mener gjennom dialogen, men i en faglig kontekst trenger vi et presist begrepsapparat. En sosiolog vil definere begrepet "kultur" ut fra sin rolle som samfunnsviter. Det innebærer en annen forståelse og bruk enn til "hverdagsbruk".

Når du for eksempel skal skrive fagtekster, må du avklare sentrale begreper i teksten din, fordi begreper også er verktøy for hvordan du analyserer og drøfter i teksten. Ved at du avklarer sentrale begreper, viser du at:

  • du vet hva du snakker om.
  • du bruker fagterminologien for det aktuelle faget, ikke "hverdagsspråk" eller "dagligtale", og språket blir mer presist og formelt.
  • du er klar over at det finnes andre definisjoner og fortolkninger av begrepet.
  • du unngår misforståelser ved at du viser hvilken definisjon du legger til grunn i teksten din, det blir tydelig for leseren av teksten din.
  • du lærer begreper ved å bruke dem aktivt, både skriftlig og muntlig, og du utvikler ordforrådet ditt.
  • du kan se sammenhenger i faget og holder fokus på hva som er sentralt for faget.

Husk at du kan allerede mye! Når du bruker begreper, setter du ord – og riktig ord – på det du kan!

Eksempel: "norsk kultur"

Du blir bedt om å reflektere og idémyldre over emnet "norsk kultur". Du tenker kanskje først og fremst på symboler, aktiviteter, språk eller annet som du assosierer med "norsk kultur".
Kanskje tenker du på at det er noen forventninger til livsstil og adferd, kanskje tenker du på at vi deltar på ulike arenaer gjennom livet, som familien, skole og arbeidsliv? Og kanskje tenker du at det ikke går an å si at noe er utelukkende "norsk kultur?"

Først må du ha klart for deg hva som menes med "kultur". Du trenger en begrepsavklaring. Du velger å forstå "kultur" som "[...] verdier medlemmer i en gruppe har, normene de følger, og de materielle tingene de skaper". Denne begrepsdefinisjonen er fra Giddens, en kjent britisk sosiolog.

Ut fra denne definisjonen ser du at det du er ute etter, er felles verdier, normer og materielle objekter som kan kjennetegne "norsk kultur". Det kan også være at du tenker "norsk kultur" består av mange ulike grupper. Da får du behov for flere begreper knyttet til kultur: subkultur, delkultur, hovedkultur og parallellkultur. Når du skal se på normer, vil du også få bruk for begreper som normbrudd, sosiale avvik og sanksjoner. Kanskje tenker du at kjønn vil være viktig for å beskrive ulike forhold ved "norsk kultur" – da trenger du begreper som kjønnsroller og kjønnsrollesosialisering.

Når du skal lære deg begreper, skjer det i flere trinn:

  1. gjøre deg kjent med begrepet.
  2. forklare begrepet for deg selv og andre.
  3. anvende begrepet.[1]

Å lære seg begreper er ikke utelukkende "pugg og husk", men en aktiv læringsprosess med flere nivå. Du lærer, bruker og anvender begreper, og du utvikler både fagspråk og kunnskap.

Litteratur:

Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P. & Carr, D. (2016). Introduction to sociology. (10. utg.). New York: W. W. Norton & Company.

CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Studietips og eksamenstrening