Hopp til innhold

Fagstoff

Interne arbeidsbetingelser

Har du noen ganger tenkt over dine egne styrker og svakheter? Om du vil videreutvikle deg selv, kan det være nyttig. Det samme gjelder for virksomheter. Vi skal her se på hvordan virksomheter kan analysere sine styrker og svakheter.
Illustrativt bilde av en leder som drar et hus som blir løftet opp av mange ansatte. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Interne arbeidsbetingelser er interne forhold, altså det som foregår og finnes i virksomheten, og som virksomheten selv kan kontrollere. Ved å analysere de interne arbeidsbetingelsene kan vi dele dem inn i interne styrker og svakheter.

Interne arbeidsbetingelser kan være

  • produkt

  • pris

  • distribusjon

  • markedskommunikasjon

  • personale og ledelse

  • økonomi

En kvinnelig kunde kikker på mobiltelefoner i en elektronikkforretning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produkt

I en analyse av produkt som intern arbeidsbetingelse kan vi blant annet se på merkevarebyggingen. Dersom virksomheten har en sterk merkevare, blir dette en styrke. I motsatt tilfelle vil det være en svakhet.

Andre eksempler på styrker kan være at produktene er av god kvalitet og har hensiktsmessig utforming. Et eksempel på en svakhet kan være om virksomheten ikke satser nok på produktutvikling for å holde seg konkurransedyktige.

Pris

Det kan være vanskelig å sette "riktig" pris. Prisen bør være slik at kundene synes produktet er verdt prisen. Videre bør prisen settes slik at virksomheten på lang sikt får dekket kostnadene sine og går med overskudd.

En pris som fører til overskudd for virksomheten, er en styrke. Men dersom prisen oppfattes som for høy av kundene, blir dette en svakhet. Et lavt prisnivå kan kopieres av konkurrenter, og kan videre signalisere at kanskje produktet ikke har så høy kvalitet. I så fall vil dette være en svakhet.

Distribusjon

Distribusjon omfatter alt arbeidet som er nødvendig for å få produkter på plass og tilgjengelige. Virksomheter er avhengige av å få levert produkter på rett sted og til rett tid. Tilgjengelighet er nøkkelordet innen distribusjon.

I en analyse av distribusjon som intern arbeidsbetingelse kan det være nyttig å se om valg av distribusjonskanaler er vellykket. Det omfatter blant annet om produktene selges i "riktige" butikker, og om hylleplasseringen i butikkene er god nok.

Hylleplassering for produkter har betydning for hvor tilgjengelige produktene er for kundene. For eksempel kan plassering i butikken, på hvilken hylle og hvor på hylla produkter blir plassert, ha stor betydning for salget. En styrke kan være god hylleplassering.

Netthandel vokser i rekordfart, og mange virksomheter satser på distribusjon via internett. Dersom nettbutikken ikke fungerer optimalt eller er lite kjent, er det en svakhet.

En eldre mann står med utstrakt hånd og skal velge seg en drikkeflaske fra en kjølehylle i en butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon handler om at en virksomhet kommuniserer med målgruppene sine. Det kan være utfordrende for virksomheter å skaffe seg oppmerksomhet fra, å nå ut til og å bygge relasjoner til målgrupper i et medielandskap i stadig endring.

Dersom markedskommunikasjonen formidler det virksomheten og produktene står for, og dersom virksomheten benytter hensiktsmessige kommunikasjonskanaler, er dette en styrke. I motsatt tilfelle vil det være en svakhet.

Andre eksempler på styrker er om markedskommunikasjonen bidrar til å skape tillit og kjennskap til produkt og virksomhet. Videre er det en styrke om markedskommunikasjonen informerer godt om produktegenskaper og bidrar til å motivere til kjøp.

Personale og ledelse

Personalet og ledelsen i en virksomhet er en viktig ressurs. Verdien av personalet og ledelsens kvalifikasjoner, evner og kunnskap kan omtales som humankapital.

For at menneskene i en virksomhet skal yte sitt beste og tilføre virksomheten verdi, må de ha riktig kompetanse. Virksomheten må også ha systemer som ivaretar den enkelte ansatte både faglig og sosialt, slik at trivselen blir så høy som mulig. Dersom personalet og ledelsen har manglende kompetanse og trivsel, er dette en svakhet. I motsatt tilfelle vil det være en styrke.

Personalets rolle kan være svært viktig for kundenes kjøpsopplevelse. For eksempel kan en dyktig selger med god produktkunnskap i mange tilfeller være avgjørende for om kunden handler noe.

En viktig oppgave for ledere er å motivere og ivareta personalet. En ledelse som motiverer, lærer opp og ivaretar personalet på en god måte, vil være en styrke for virksomheten. Videre vil et personale med god produktkunnskap, serviceinnstilling og engasjement ha stor betydning for en virksomhet og være en styrke.

Økonomi

Økonomien til en virksomhet har stor betydning for hvordan virksomheten kan planlegge og ta beslutninger. God økonomi er en klar styrke for en virksomhet. Dårlig økonomi er derimot en klar svakhet for en virksomhet.

I en analyse av økonomi som intern arbeidsbetingelse kan det være nyttig å se på regnskap og nøkkeltall. Nettsiden proff.no leverer oppdatert informasjon om regnskap og nøkkeltall, som likviditetsgrad, lønnsomhet og soliditet, for norske virksomheter.

Informasjon om regnskap og nøkkeltall på proff.no

proff.no sin nettside blir nøkkeltallene rangert med fargekoder fra rødt til grønt, som symboliserer alt fra dårlig til meget god. Søk gjerne opp en norsk virksomhet og se hvordan det står til med økonomien.

For å se en kort forklaring på nøkkeltall kan du også gå inn på proff.no og se på forklaringssiden ved navn "Nøkkeltall – Forklaringer og formler".

To kvinner ser på en skjerm og peker på et diagram med en grønn pil som peker oppover. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Distribusjon handler om å gjøre produkter tilgjengelige. Konkurransemiddelet distribusjon omtales i noen sammenhenger også som «p for plass».

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 25.03.2021

Læringsressurser

Situasjonsanalyse