Hopp til innhold

Fagstoff

Pris som konkurransemiddel

Hva kjennetegner pris som et konkurransemiddel, og hva innebærer prisstrategiarbeid? Prisen må dekke kostnadene, og kundene må være villige til å kjøpe produktene. Vi kan miste kunder dersom vi setter for høy pris. Samtidig tjener vi ikke penger dersom man selger til for lav pris.
Skjematisk modell med bokser og piler som viser sammenhengen mellom prisstrategi, prissettingsmetode og justering av basispris. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konkurransemiddelet pris

Prisen er den verdien som skal til for at et produkt skal skifte eier. I dagligtale er prisen det pengebeløpet som en selger mottar fra en kjøper for et produkt.

Prisen kan påvirke omdømmet til både produktet og virksomheten. Ofte assosierer vi høy pris med god kvalitet og eksklusivitet, mens lav pris ofte assosieres med det motsatte.

Et par brune støvler som er laget av saueskinn og ull. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva ville du tenkt om du så UGG-støvler til 199 kroner i en butikk? Du ville antakelig trodd at støvlene var en kopi. En så lav pris ville heller ikke ha støttet opp om merkevaren UGG, siden prisen ikke hadde signalisert verken kvalitet eller eksklusivitet. Prisen må være tilpasset de andre konkurransemidlene for at man skal kunne oppnå en helhetlig .

Det er enkelt å ta i bruk pris som et konkurransemiddel. Endring i pris kan gi raske resultater. En lavere pris kan skape økt etterspørsel. Men siden det er enkelt å kopiere pris, kan det føre til priskrig. Det kan være vanskelig å vite hvilken pris som skal settes, da en feil prissetting kan gå ut over inntekt og fortjeneste.

Når vi skal bestemme prisen på et produkt, er det som nevnt mange ting vi må tenke på. Vi må vite hvem som er kundene våre, og hvilke konkurrenter vi har. Er prisen for lav, blir fortjenesten liten – og er prisen for høy, mister vi kunder.

Et urbant miljø der det er montert en reklameplakat på en stolpe langs en trafikkert vei. Plakaten reklamerer for flaskevannet smartwater og viser en kvinne og ei flaske fra produsenten, i tillegg til slagord for produktet.  Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Prisstrategi

Med utgangspunkt i produktet vårt, kundene våre og konkurrentene våre må vi først definere hvilken strategi vi vil bruke for prissetting. Vi har tre strategiske muligheter.

Høy pris – skumme fløten

Dersom vi har et nytt produkt som kundene gjerne vil ha, eller vi har få konkurrenter, kan vi ta ut gevinsten av en høy betalingsvillighet for produktet. Vi setter da en høy pris, noe som gir en høy fortjeneste på produktet. Denne strategien kan vi kalle "å skumme fløten" eller markedsfokusering.

Lav pris – inntrengingsstrategi

Produktet vårt skal selges på et marked med stor konkurranse og prisbevisste kunder. Vi velger derfor å sette prisen vår lavere enn konkurrentenes pris for å få kundene til å velge vårt produkt. Vi har lav fortjeneste per produkt, men kan regne med å selge et større antall. Inntrengingsstrategien kalles også markedsspredning.

Nøytral pris

Vi setter prisen på samme nivå som konkurrentenes pris, fordi vi vil bruke andre konkurransemidler i markedsføringen av produktet.

Prissettingsmetoder

Etter å ha valgt en prissettingsstrategi må vi velge en egnet prissettingsmetode. Vi har fire ulike prissettingsmetoder.

Kostnadsbasert prissetting

Den første metoden er kostnadsbasert prissetting. Her tar vi utgangspunkt i hvilke kostnader virksomheten har, knyttet til det enkelte produktet. For å beregne pris ved kostnadsbasert prissetting bruker vi en .

Konkurransebasert prissetting

Konkurransebasert prissetting starter med å analysere hvilke priser konkurrentene tar. Ved hjelp av en kan vi så finne og hvilken fortjeneste en slik pris gir.

Ei lystavle viser de gjeldende prisene på bensin og diesel ved en bensinstasjon. Øverst på skiltet står det "Alltid åpent". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Markedsbasert prissetting

Den tredje metoden kalles eller verdibasert prissetting. Med denne metoden er det den prisen som kundene er villige til å betale, som er utgangspunktet. Vi kan også si at kundene setter en verdi på produktet.

Når prisen som kundene er villige til å betale, er kartlagt, bruker vi bidragskalkylen til å finne dekningsbidraget. Dekningsbidraget må dekke både faste kostnader og en fortjeneste til virksomheten. Dersom dekningsbidraget blir for lite, er det ikke lønnsomt å selge denne varen på markedet.

Rolex-klokke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dynamisk prissetting

Dynamisk prissetting er den fjerde og siste metoden. Denne prissettingsmetoden innebærer at prisene endres avhengig av tilbud og etterspørsel, og at et produkt ikke har en fast pris. Prisene kan endres i takt med konkurrentene ved hjelp av for eksempel prisroboter.

Ved dynamisk prissetting blir selgeren og kjøperen som forhandler med hverandre, enige om prisen. Prisen kan variere fra handel til handel, og prisen er avhengig av hva selgeren og kjøperen blir enige om. Prisen blir til gjennom forhandlinger mellom partene eller i en budrunde (som på en auksjon).

En auksjonarius leder en auksjon og peker mot et fargerikt, abstrakt kunstverk. Det er mange mennesker i salen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Justering av pris

Når vi bruker kostnadsbasert, konkurransebasert eller markedsbasert prissetting, beregner vi en basispris. I mange tilfeller bør vi deretter justere prisen.

Psykologisk prising

Det er vanlig å justere prisen til en psykologisk riktig pris. Det er for eksempel lettere å selge en genser for 199 kroner enn 200 kroner.

Prisdifferensiering

Differensiering etter målgruppe, geografi, tid eller bruk er også vanlig. Dette kalles prisdifferensiering, og da brukes pris som et konkurransemiddel for å oppnå en større omsetning. Det er for eksempel dyrere å reise med familien til varmere strøk i skoleferien.

Rabatt- og bonusordninger

For å få solgt flere produkter kan det noen ganger være hensiktsmessig å gi kundene rabatt på produkter eller tilby ulike bonusordninger, noe som gjør at den endelige prisen blir lavere enn basisprisen.

Modell som viser prissetting i fem steg: valg av prisstrategi, valg av prissettingsmetode, bruk av relevant priskalkyle, justering av prisen og endelig pris på produktet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pris og etikk

Diskuter

  • Hvilke etiske problemstillinger kan vi ha som er knyttet til kjøp og salg?

  • Hvorfor kan en veldig lav pris på klær være etisk utfordrende? Diskuter med en medelev før dere ser videoen nedenfor.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 11.09.2023

Læringsressurser

Konkurransemiddelet pris