Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Bigkeme-faagh

Darjoeh laavenjasside faage-sæjrose «Barkoe-faageles teema».

Nïejte vierhkiesijjesne. Guvvie.

Datne edtjh barkoe-prosessem/darjoemassem veeljedh jïh dam buerkiestidh. Digkedh lohkehtæjjine jïh veeljh teemam mejnie sïjhth barkedh. Darjoeh barkoe-buerkiestimmiem gusnie faage-maahtoem jïh sjiehteles faage-gïelem nuhtjh.

Daesnie nuhteligs litteratuvrh:

Guktie derhvie-gåetiem tseegkedh (1994): Ella Holm Bull & Anna Jacobsen (red.). Saemien ööhpehtimmieraerie, Davvi Girji o.s.

Låavthgåetiem tseegkedh (2017): Marit M Fjellheim. Aajege ‒ Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Filer

Sist faglig oppdatert 15.01.2023
Skrevet av Marit M. Fjellheim

Læringsressurser

Faage-gïelh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter