Hopp til innhold

Oppgave

Laavenjassh: Eatnemeåtnoe-faagh

Darjoeh laavenjasside faage-sæjrose «Barkoe-faageles teema».

Golme almetjh jaevriebealesne tjåadtjoeminie vaerien vööste vuartesjeminie. Guvvie.

Datne edtjh barkoe-prosessem/darjoemassem veeljedh jïh dam buerkiestidh. Digkedh lohkehtæjjine jïh veeljh teemam mejnie sïjhth barkedh. Darjoeh barkoe-buerkiestimmiem gusnie faage-maahtoem jïh sjiehteles faage-gïelem nuhtjh.

Daesnie nuhteligs litteratuvrh:

Dålle (2012): Sissel Jåma. Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja. 2. aejkien 2012.

Jïengesne håagkodh (2012): Ida M Bransfjell jïh Marit M Fjellheim. Aajege ‒ Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Låavthgåetiem tseegkedh (2017): Marit M Fjellheim. Aajege ‒ Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Mijjieh Låartesne – Landet går i arv – Rein, folk og natur i Luru Reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag (2011): Aina Bye & Bengt Åke Jåma. Grøset Trykk.

Moerh (2012): Marit M Fjellheim. Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja. 2. aejkien 2012.

Ov-messie darjomes (2000): Ella Holm Bull. Iđut.

Sjædtoeh (2020): Maja Kristine Jåma. Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Tjoejkedh (2015): Marit M Fjellheim. Aajege ‒ Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Voessem tsagkedh (2012): Sissel Jåma. Aajege – Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Plaassja.

Filer

Sist faglig oppdatert 15.01.2023
Skrevet av Marit M Fjellheim

Læringsressurser

Faage-gïelh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter