Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

Gïele goh nuepie

Gïelen gellie dïrregh, juktie mijjieh maehtebe jiehtedh maam sïjhtebe. Juktie væjkalåbpoe gïeline sjïdtedh, tjoerebe jïjnjem lohkedh, tjaeledh jïh gaskesadtedh.

Gïele-vaarjelimmie

Saemien-gïele annje håvhtadamme. Guktie maehtebe gïelem vaarjelidh jïh evtiedidh? Maam maehtebe darjodh?

Faage-gïelh

Gosse mijjieh barkeminie dellie sjiehteles faage-gïelem daarpesjibie guktie edtjebe guarkadidh. Mah baakoeh datne vïenhth daerpies maehtedh?

Læringsressurser

Faage-gïelh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter