Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Maam maahtah?

Man jïjnem måjhtah gïeleldh vierhkie-vierhtiej bïjre kontraste, mubpesth jiehtedh, rijme jïh viertiestimmie? Darjoeh laavenjasside.

Tastaturesne tjaelieminie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma.
Sist faglig oppdatert 14.01.2019

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter