Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

Gïele goh nuepie

Gïelen gellie dïrregh, juktie mijjieh maehtebe jiehtedh maam sïjhtebe. Juktie væjkalåbpoe gïeline sjïdtedh, tjoerebe jïjnjem lohkedh, tjaeledh jïh gaskesadtedh.

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fïerhten aejkien gosse datne edtjh maam akt jiehtedh, soptsestidh jallh tjaeledh, dellie tjoerh veeljedh guktie edtjh dam darjodh. Gïele gellie nuepieh dutnjien vadta jïh datne maahtah gïelem vierhkie-vierhtine nuhtjedh.

Læringsressurser

Gïeleldh vierhkie-vierhtieh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter