Hopp til innhold

Fagstoff

Sjangere jallh medijume?

Mij sjangere jïh medijume? Dah joekehts? Snap-bïevnese sjangere? Tv-programme sjangere? Ijje, ij gærja gænnah akte sjangere. Men medijume lea dïrrege, maam mijjieh nuhtjebe gosse govlesadtebe. Sjangere lea elliesvoete gusnie dovne medijume, sisvege jïh hammoe leah meatan.

Kjell Roger Appfjell. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Medijume

Medijume lea dïrrege maam mijjieh nuhtjebe gosse edtjebe govlesadtedh. Jis edtjebe musihkem tjoejehtidh dellie tjoejehtahkh daarpesjibie. Men maehtebe tjoejehtahkem aaj nuhtjedh gelline sjangerinie. Vuesiehtimmien gaavhtan maehtebe gitaarem tjoejehtidh gosse edtjebe joekehth laavlomh laavlodh goh maana-laavlomh, pop-laavlomh, rock-laavlomh, jnv. Gosse tjaaleldh jïh njaalmeldh govlesadtemem nuhtjebe, maehtebe aaj joekehth medijumh nuhtjedh.

Akte gærja maahta romaane jallh biografije årrodh. Men aktene gærjesne maahta gellie gurreme-bïevnesh årrodh. Gosse raadijovem goltelibie dellie maehtebe ovmessie programmh goltelidh goh musihke-programmh, gihtjeme-gaahtjemh, gihtjedimmieh, j.n.v. Jis bloggem tjaelebe dellie maehtebe biejjie-gærjam tjaeledh, men aaj fealadimmie-soptsesh jallh faageles digkiedimmieh.

Maajh-lïerehtimmie. Guvvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Medijume hammoem tsavtsa

Naan aejkien medijume stuvrie magkerem govlesadtemem gåarede nuhtjedh. Gosse mijjieh raadijovem veeljebe dellie ibie maehtieh guvvieh vuesiehtidh. Jis tv:em veeljebe, dellie ibie maehtieh jïjnjh tjaalegh meatan utnedh.

Læjhkan jis ibie tjaalegh utnieh, maehtebe saadtegh darjodh dovne raadijovisnie jïh tv:sne. Aajkoe lea seamma, men medijume tsavtsa maam veeljebe meatan utnedh gosse programmem darjobe.

Maaj-lïerehtimmesne medijume aaj lïerehtimmiem tsavtsa. Dellie geerve learoehkidie jïh lohkehtæjjide laavlodh jïh stååkedidh.

Rïektes baakoem nuhtjedh

Gosse soptsestibie dellie sïejhme mijjieh medijumem jïh sjangere-nommh pleentebe. Vuesiehtimmien gaavhtan akte nyöjtetje 6 jaepien båeries soptsesti, SMS-bïevnesem åådtjeme gusnie dan voelpen nomme jïh årrome-sijjie. Jeehti: Im SMS-bïevnesem tellefovnesne åådtjeme, men SMS-bïevnesem aktene paehpierisnie.

Nyöjtetje lij vaane bïevnesem tellefovnesne åadtjodh, men ij paehperem gusnie maam akt tjaaleme. Dan åvteste tuhtji hijven gosse SMS-bïevnesem utni gïetesne. Biejjieladtje gïele ij leah seammalaakan guktie faage-gïele. Gosse tjaalegigujmie barkebe saemiengïele-faagine, dellie tjoerebe daejredh mij medijume jïh mij sjangere.

CC BY-SASkrevet av Liv Karin Joma, Eli Glomnes og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 12.03.2018

Læringsressurser

Sjangerh

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter