Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

    Sjangerh

    Iktegisth gosse datne lohkeminie jïh tjaelieminie dellie hijven maam akt daejredh sjangeri bïjre. Sjangere-daajroe joekoen vihkeles dutnjien gosse edtjh tjaeledh, dan åvteste dellie maallem åadtjoeh guktie tjaeledh. Daennie teemesne lïerh guktie sjangerh jarkesieh jïh guktie orre sjangerh sjidtieh.

    Læringsressurser

    Sjangerh