Hopp til innhold

Åarjelsaemien voestesgïeline (BF jåa1/jåa2)

Gïele goh systeeme

Gïele lea tjoejh, baakoeh jïh raajesh mah ektesne veadtaldihkie juktie almetjh maehtieh soptsestalledh, guarkadidh jïh mïelem buektiehtidh. Gïele lea grammatihkeles njoelkedassi mietie bigkeme, mah jorkesieh tïjjen mietie. Nemhtie orre gïelh jïh smaareh-gïelh sjïdteme.