Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Viertesth göökte teeksth

Gosse viertesth dellie edtjh hedtieh jïh joekehtsh gaavnedh. Teeksth ovmessie tïjjeste maehtieh gellie hedtieh utnedh. Gosse daaletjen teekstem dovletji teekstineviertiestibie, mijjieh sjïere soptsestimmie-vuekiem jïh aarvoe-vuajnoem vuartasjibie.
Tjaalegh viertiestidh. Guuvie.
Åpne bilde i et nytt vindu

Teeksth viertiestidh

Gosse laavenjassem åadtjoeh gusnie edtjh göökte teeksth viertiestidh, dellie edtjh hedtieh jïh joekehtsh gaavnedh dej göökte teeksti gaskem. Mytah jïh båeries soptsesh leah almetjistie almetjasse soptsesovveme. Dah leah njaalmeldh vuekien mietie soptsestovveme jïh aaj vuesiehtieh guktie almetjh dejbeeli ussjedin jïh maam darjoejin.

Daaletji teeksth leah teeksth mijjen tïjjeste. Dah teeksth jallh soptsesh aaj vuesiehtieh guktie mijjieh daelie jielebe, maam ussjedibie jïh mïsse jaehkebe.

Aarvoeh

Aarvoeh teekstesne mijjese soptsestieh maam tjaelije såvma vihkele jïh mij vihkele dan tïjjen gosse dïhte jeala/jeeli. Aarvoeh gellien aejkien vuesiehtieh mah almetjem skreejrieh jallh tsevtsieh gosse almetje edtja veeljedh maam edtja darjodh jallh maam dorje. Gosse datne edtjh aarvoeh teekstsne gaavnedh maahtah gihtjedh:

  • Maam/mïsse almetje jaahka?
  • Man vihkeles lea dïhte sutnjien/dan almetjasse?
  • Mah almetjidie skreejrieh?
  • Mij maahta buerkiestidh maam dah darjoeh?
  • Mah aarvoeh vihkele siebriedahkesne guktie teekstine buerkiestamme?
  • Teeksti seamma aarvoeh, jallh naan joekehtsh dej gaskem?
  • Gåessie dah teeksth bæjhkoetamme? Mah aarvoeh vihkeles siebriedahkesne dejnie aejkine?

Laavenjasse

Goltelh maam åemie Oskar Jåma soptsesti Gïhtjelimmieh evtiedimmien bïjre båatsosne jïh lohkh kronihkem Tïjje båateme gaatelassjedh maam Inge E. Danielsen tjeeli plaeresne Adresseavisa gierhkiengarres 14. b. 2017.

Viertesth dejtie göökte teekstide jïh ussjedh dovne tïjjen jïh aarvoej bïjre.

CC BY-SASkrevet av Helen Blind Brandsfjell.
Sist faglig oppdatert 22.11.2022

Læringsressurser

Njaalmeldh teeksth