Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mobbing og forebygging

Barn og unge som har blitt utsatt for mobbing, kan slite i mange år etterpå, selv om mobbingen har sluttet. De kan ha problemer med å konsentrere seg, ha dårlig selvfølelse og føle seg triste og ensomme. Mobbing kan føre til psykiske lidelser og i verste fall et ønske om å ikke leve lenger.

Oppgaver til filmen

 1. Hva kan mobbing føre til hos barn og unge?

 2. Hva er et traume?

 3. Hvilke symptomer kan mobbing gi?

 4. Hvordan kan vi oppdage at barn og unge blir mobbet?

 5. Hvordan kan dere finne ut av barnets følelser?

 6. Barn og unge som har vært utsatt for noe vanskelig, kan ha sterke følelser og kan reagere med å trekke seg tilbake, aggresjon/sinne eller få fysiske smerter. Beskriv og forklar hvordan du kan anerkjenne barnets følelser og være en reguleringsstøtte i situasjoner der barnet har det vanskelig.

 7. Hvordan kan du skape gode relasjoner til barn som har det vondt, eller som har opplevd noe vondt? Hvordan kan du gjøre det tydelig for barnet at du er der for å hjelpe? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 8. Hvorfor er det viktig at vi i arbeid med barn og unge tenker på hvordan vi kan redusere barnets stress i stedet for å regulere atferd eller gi korreksjoner? Ser du noen forskjeller i hvordan du forholder deg til barnet på, i disse to måtene å reagere på? Forklar og gi eksempler.

 9. Når vi møter barn, kan det være nyttig å hente opp barnet i oss selv og tenke tilbake på hvordan vi ville likt å bli møtt som barn. Det kan være et nyttig korrektiv til hvordan vi møter andre. Reflekter over hvordan du selv liker å bli møtt.

 10. Barn og unge er utsatt for risiko og utfordringer gjennom hele oppveksten. I arbeidet vårt skal vi hjelpe barna til å bli i stand til å møte disse utfordringene. Beskriv hvordan vi kan hjelpe barn og unge til å

  • ta i bruk ressurser i seg selv og omgivelsene i sin mestring av ulike situasjoner

  • etablere vennskap

  • få en god selvfølelse

  • bygge opp selvtilliten sin

  • se muligheter framover og til å ta gode valg

Hold foredrag om mobbing

Jobb gjerne sammen i par eller gruppe. Gjør deg/dere kjent med fagstoffet om mobbing og ulike forebyggende programmer om mobbing. For eksempel er Olweusprogrammet et universelt tiltak for å forebygge mobbing og annen antisosial atferd i grunnskolen. Diskuter hvordan dere kan bruke dette stoffet i arbeidet med å forebygge mobbing.

Lag et foredrag om mobbing. Foredraget skal inneholde informasjon om:

 • hva mobbing er, ulike typer mobbing

 • hvilke symptomer mobbing kan gi, og hva mobbing kan føre til

 • hvordan stoppe mobbing

 • hva aktivitetsplikten innebærer

 • hvordan en barne- og ungdomsarbeider kan forebygge at mobbing skjer

Hold foredraget for læreren din, ei gruppe i klassen eller for hele klassen.

Lag rollespill/sang

Lag et rollespill eller en sang som dere framfører for barn eller unge. Temaet skal være "Å forebygge mobbing". Dere velger selv målgruppe.

Velg om dere vil vise rollespillet/sangen for klassen eller filme det og vise filmen.

Bøker og litteratur i det forebyggende arbeidet

Besøk biblioteket og finn ei bok du kan bruke i forebyggende arbeid. Velg selv aldergruppe.

 • Gi et kort sammendrag av boka – hva handler den om?

 • Beskriv hvordan du vil bruke boka sammen med barn og unge. Hva vil du gjøre? Lese boka, fortelle fra boka, se på bilder, samtale med barna om bildene?

 • Beskriv hvordan du vil jobbe videre med boka gjennom andre aktiviteter som sang og musikk, forming, drama.

 • Begrunn hvorfor du vil bruke denne boka med tanke på å forebygge mobbing.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 23.10.2021

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel