Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Mij lea govlesadteme

  SubjectEmne
  Emne

  Soptsestalledh almetji vihkielommes govlesadteme-vuekie aejkien mietie. Dejnie maehtebe lïeredh, laavenjostedh, digkiedidh, tsællodh jïh soptsestidh.

  Nïejte guvviem bovtseste vaalta mobijline. Guvvie
  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightGovlesadteme ChevronRightMij lea govlesadteme
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg2) (LK06)ChevronRightGovlesadteme ChevronRightMij lea govlesadteme
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (BF vg2) (LK06)ChevronRightGovlesadteme ChevronRightMij lea govlesadteme
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightGovlesadteme ChevronRightMij lea govlesadteme